Fritidshem

På Bäckaslövskolan är fritidshemsverksamheten uppdelad i fyra avdelningar.

På fritidshemmet jobbar vi utifrån följande punkter:

”Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

På Bäckaslövskolans fritidshem arbetar vi först och främst med att eleverna ska känna sig trygga i sin egen fritidsgrupp. Vi samarbetar också mellan avdelningarna för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt kontaktnät och sin sociala kompetens. Till exempel har vi olika turneringar, utedagar, aktivitetsdagar och lovverksamhet tillsammans. Vi arbetar efter att alla elever är alla vuxnas ansvar samt att eleverna ska känna sig trygga med alla vuxna på fritidshemmen.

”Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan…”

Fritidshemmets uppdrag att komplettera förskoleklassen och grundskolan sker tidsmässigt genom att verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året samt innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra kunskaper och erfarenheter än skolan. Eleverna får bland annat möjlighet att utveckla färdigheter såsom kreativitet, att leka, problemlösning och sociala färdigheter. De har också chans att fördjupa sina kunskaper inom områden som de arbetar med i skolan. Vi ser dock inte fritidshemmet som en direkt förlängning av skoldagen, utan vår huvudsakliga verksamhet bygger på elevernas intressen och behov.

”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.”

På fritidshemmet utvecklar eleverna bland annat sin sociala kompetens, samarbetsförmåga och kreativitet. Detta är färdigheter som efterfrågas alltmer i samhället. För att stimulera elevernas utveckling och lärande har vi en verksamhet med både styrda och fria aktiviteter. Vi anser att en meningsfull fritid både handlar om att eleverna själva får välja aktiviteter efter intresse men också att de utmanas och uppmuntras att våga prova nya saker. För att kunna erbjuda eleverna rekreation behöver vi ha tillgång till lugna utrymmen. Därför använder vi även klassrum och grupprum efter skoltid. Vi är också utomhus en stund varje dag.

”Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.”

Fritidspedagoger/lärare i fritidshem arbetar även i respektive klass under skoltid en eller flera dagar i veckan och får på så sätt en helhetssyn på elevernas hela dag. Detta ger en möjlighet att anpassa verksamheten efter deras behov. Genom att personal från fritidshemmen är delaktiga i elevernas skoldag har de också möjlighet att återkoppla det lärande som sker på fritidshemmet med de kunskaper eleverna utvecklar i skolan.

Kontakter

 • Bäckaslövskolan

  Expedition

  0470-410 83

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Vallhallagatan 9, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Bäckaslövsskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 mars 2022