Naturreservat

Växjös 23 naturreservat visar upp kommunens mest värdefulla skogs-, ängs-, och myrmarker.

Några av kommunens flitigast besökta reservat ligger inom gång- och cykelavstånd från Växjö centrum. Dessa når du via gång- och cykelstråket Växjö Runt

Länsstyrelsen har kartor och beskrivningar av alla Kronobergs läns reservat. Länk till annan webbplats. 

Särskilda broschyrer har även tagits fram för Bokhultets naturreservat, Teleborgs naturreservat, Fylleryds naturreservat och Braås park. Du hittar dem under rubriken Relaterade länkar.

Skyddad natur

Naturreservat bildas för att bevara naturen och för att vi ska kunna uppleva dess mångfald i så ostörd miljö som möjligt. För att skydda naturen i reservaten finns regler för varje reservat. Det kan vara förbud om eldning eller krav på att koppla hunden under vissa perioder på året. Reglerna är till för att skydda naturen från störningar så att alla som besöker reservatet ska kunna njuta av en ostörd natur, till exempel vitsippornas blomsterprakt på våren.

Andra naturskydd

Naturen i Växjö kommun skyddas även på andra sätt än genom naturreservat. I kommunens översiktsplan finns alla sådana områden, till exempel Natura 2000-områden och riksintressen för naturvård och friluftsliv, utpekade. Genom kommunens miljöprogram har Växjö kommun som målsättning att skydda 5 procent av kommunens landareal genom naturreservat och andra skydd.

Välkommen ut i naturen!

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022