Frågor och svar om PFAS i fisk

Analysresultat visar förhöjda halter av PFAS i fisk från Trummen, Växjösjön, samt Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön. Här är kostrekommendationen samt frågor och svar för dig som vill veta mer om PFAS i fisk.

Inom EU har ett sänkt hälsobaserat riktvärde för PFAS nyligen tagits fram. Det vill säga hur mycket PFAS man kan få i sig utan risk för hälsan. Ett enkelt sätt att minska mängden PFAS som man får i sig är att inte äta för mycket fisk med förhöjda halter. Därför har Växjö kommun tagit fram kostrekommendationer, med stöd av Livsmedelsverket.
Risken med ämnena är inte akut utan det är att äta fisk med höga halter under lång tid som du ska undvika.

Kostråd

Ät inte fisk från Växjösjöarna fler än en (1) till tre (3) gånger per år. Råden gäller alla, både barn och vuxna, inklusive gravida och ammande kvinnor.
Råden gäller tills vidare och omfattar fisk från Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön. Det pågår ett arbete just nu inom EU med att utreda för- och nackdelar med att äta fisk. Detta kan påverka hur man bedömer kostrekommendationer och hanterar problemet med PFAS i fisk på sikt. Det innebär att dessa kostrekommendationer kan komma att ändras.

Vad menas med förhöjda halter?

I det här fallet innebär det att halten PFOS (ett ämne inom gruppen PFAS) överskrider miljökvalitetsnormen för vattenlevande organismer på 9,1 ng/g våtvikt i muskel. Det vill säga nio miljarddels gram per gram fiskmuskel i färsk vikt.

Miljökvalitetsnormen är ett mått på om sjön kan anses vara utsatt för en förhöjd påverkan av dessa ämnen. Miljökvalitetsnormen är ett gränsvärde för när möjliga åtgärder måste ske för att minska halterna så att normen inte överskrids.

Kan man vattna odlingarna med sjövattnet?

Bedömningen är att det inte är någon risk att vattna grönsakerna med sjövattnet. Växjö kommun har tagit vattenprov i Södra Bergundasjön och analyserat för PFAS. Resultatet visade på låga halter som ligger under rekommendationen för dricksvatten.

Vad händer nu?

Växjö kommun kommer utföra fortsatt provtagning av fisk från de fyra aktuella sjöarna. Prov kommer också att tas av Mörrumsåns vattenråd av fisk från Helgasjön och från Åsnen.

Utökad undersökning av PFAS runt brandövningsplatsen Nothemmet kommer att ske. Växjö kommuns arbete med att kartlägga utsläpp av PFAS via dagvattnet fortsätter.

För mer information

Frågor och svar om PFAS , 265 kB.
eller kontakta Växjö kommuns sjömiljöansvarige eller miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022