Inför byggnationen av trafikplats Fagrabäck – delar av Fyllerydsskogen tas ner

I början av 2024 påbörjar Växjö kommun och Trafikverket byggnationen av en ny trafikplats vid Fagrabäck och en ombyggnation av Österleden. För att göra plats för den nya trafiklösningen avverkar Växjö kommun nu delar av Fyllerydsskogen som ligger intill väg 25/27.

Arbetet med att avverka delar av Fyllerydsskogen påbörjas den 15 augusti och beräknas pågå i drygt en månad.

Arbetet påverkar inte trafiken eller framkomligheten i området. Fyllerydsskogen kommer att vara tillgänglig under tiden som avverkningen pågår, men kommunen uppmanar till uppmärksamhet om man rör sig i arbetsområdet.

Trafikverket, som ansvarar för byggnationen av trafikplatsen, får tillgång till marken från 1 oktober för etablering i slutet av 2023 och planerad byggstart i början av 2024.

- Det känns bra att vi snart kan påbörja byggnationen som vi planerat för i flera år och som är en förutsättning för stadens och kommunens utbyggnad. Den nya trafikplatsen kommer att innebära en förenkling av Växjöbornas vardag då den ökar tillgängligheten och förbättrar trafiksäkerheten, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef Växjö kommun.

Om trafikplats Fagrabäck och ombyggnation av Österleden

Den nya trafikplatsen byggs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikslag som reser till, från och genom Växjö. Mer konkret innebär detta att trafiken från väg 25 och 27 kommer att skiljas från lokaltrafiken och körfälten på Österleden ska separeras med mitträcken. Därutöver kommer Fyllerydsskogen att få fler säkra anslutningar.

Byggnationen beräknas ta drygt två år.

- Vi har jobbat för att skapa förutsättningar så att byggnationen ska kunna genomföras så smidigt och säkert som möjligt. Vi som bygger ser nu fram emot entreprenadstart och ombyggnad av trafikplatsen som vi ser kommer medföra en positiv förändring i trafikmiljön för dem som bor och verkar runt omkring området, säger Magne Holm, projektledare Trafikverket.

Utveckling av Fylleryds naturreservat

Som kompensation för att delar av Fyllerydsskogen behöver avverkas har Fylleryds naturreservat utökats med cirka 17 hektar. Växjö kommun har även byggt nya utegym och påbörjat utplacering av död ved som främjar den biologiska mångfalden i naturreservatet. Nytt mountainbikespår, nya grillplatser och vindskydd är också på gång liksom uppsättning av fågelholkar för olika fågelarter och andra naturvårdsåtgärder runt om i reservatet.

Trafikverket kommer att sätta upp viltstängsel och bullerskydd mot befintliga bostäder när den nya vägen är klar.

Mer information

Aktuell information om projektet samt kartbild över avverkningsområdet och illustration över den nya trafikplatsen finns på vaxjo.se/trafikplatsfagraback.


Senast uppdaterad: 16 augusti 2023