Ny trafikplats vid Fagrabäck

Trafikverket bygger en ny trafikplats vid Fagrabäck och bygger om Österleden. Detta för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanter som reser till, från och genom Växjö.

Visionsbild över Fagrabäcksrondellen. Flygfoto

Illustration av hur den nya trafikplatsen vid Fagrabäck kan komma att se ut. Illustration: Trafikverket

Illustration av hur den nya trafikplatsen vid Fagrabäck kan komma att se ut. Illustration: Trafikverket

Byggnationen av den nya trafikplatsen påbörjades 2024 och beräknas vara klar hösten 2026. Det kommer att innebära att:

  • trafiken på väg 25 och 27 skiljs från lokaltrafiken
  • körfälten på Österleden separeras med mitträcken
  • Fyllerydsskogen får fler anslutningar och blir mer tillgänglig för gång-, cykel- och biltrafikanter
  • området får en gång- och cykelväg som hänger ihop och planskilda övergångar för gångtrafikanter

Mer information om projektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växjö kommun och Trafikverket arbetar tillsammans med den nya trafiklösningen där Trafikverket ansvarar för själva byggnationen och Växjö kommun för förberedelserna inför byggnationen.

Under hösten 2023 har Växjö kommun tagit ner delar av Fyllerydsskogen som ligger intill väg 25/27. Dessförinnan har kommunen flyttat ledningar för dagvatten, vatten och avlopp i området.

 

Utveckling av Fylleryds naturreservat

Som kompensation för att delar av Fyllerydsskogen har tagitss ner för att bygga den nya trafikplatsen har Fylleryds naturreservat som angränsar till avverkningsområdet utökats med cirka 17 hektar.

Växjö kommun har byggt nya utegym och påbörjat utplacering av död ved som främjar den biologiska mångfalden i naturreservatet. Nytt mountainbikespår, nya grillplatser och vindskydd är också på gång liksom uppsättning av fågelholkar för olika fågelarter och andra naturvårdsåtgärder runt om i reservatet.

Trafikverket kommer att sätta upp viltstängsel och bullerskydd mot befintliga bostäder när den nya vägen är klar.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024