Avgift för fritidshem

Avgiften för fritidshem beror på hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt), familjens antal placerade barn på förskola, i pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Viktigt att anmäla inkomstuppgift

Det är väldigt viktigt att du anmäler dina inkomstuppgifter i systemet Saits för vårdnadshavare. Det är även viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter om de har förändrats. Det kan handla om att du byter jobb som gör att din lön förändras, att du går från arbetslös till arbete och vice versa, går på föräldraledighet eller studerar.

Platsinnehavare = begreppet platsinnehavare används när barnet erhållit en plats i fritidshemmet. Om ett barn har två föräldrar med delad vårdnad kan båda föräldrarna vara platsinnehavare.

Avgift betalas för årets alla månader, de dagar barnet är ledigt samt vid personalens planeringsdagar. Avgiften är preliminär och beräknas utifrån de uppgifter platsinnehavare lämnar till kommunen. Om den årliga inkomstkontrollen visar att platsinnehavarens hushåll har betalat fel avgift görs en justering i efterhand.

Kommunen gör en gång per år en kontroll av inkomstuppgifterna mot Skatteverkets uppgifter. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering.

Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura någon gång under året. Har man betalat för mycket sker en utbetalning från kommunen någon gång under året.

Följande avgifter gäller från och med den 1 januari 2024:

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten, högst 1 125 kr/mån
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 563 kr/mån
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 563 kr/mån
 • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Platsinnehavare uppmanas att uppdatera inkomstuppgift till kommunen årligen samt vid förändring av inkomsten för att avgiften ska bli så korrekt som möjligt.

Avgift för lovverksamhet

Verksamhet för skolbarn, som har behov av omsorg endast under skolans lov, debiteras per hel vecka enligt skolbarnomsorgstaxa. Ansökan görs via e-tjänst.

För lovverksamhet för elever betalas avgift för hel vecka enligt gällande fritidshemstaxa.

Avgift för 5-åring som börjar förskoleklass/fritidshem

En femåring som börjar förskoleklass ett år tidigare debiteras enligt taxa för fritidshem.

Avgiftsreduceringar vid sjukdom

Reducering av avgift ges om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg från första sjukdagen.

Om det i familjen finns barn i både förskola och fritidshem ska en samlad bedömning göras av avgiften.

Placering förskola/pedagogisk omsorg, mer än 15 timmar/vecka

 • Barn 1: 3 % av inkomsten
 • Barn 2: 2 % av inkomsten
 • Barn 3: 1 % av inkomsten
 • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Placering förskola/pedagogisk omsorg, högst 15 timmar/vecka

 • Barn 1: 2,5 % av inkomsten
 • Barn 2: 1,5 % av inkomsten
 • Barn 3: 1 % av inkomsten
 • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Placering fritidshem

 • Barn 1: 2 % av inkomsten
 • Barn 2: 1 % av inkomsten
 • Barn 3: 1 % av inkomsten
 • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Vid gemensam vårdnad där barn bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av omsorg är båda platsinnehavare och har varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Platsinnehavarnas sammanlagda avgifter kommer inte att överstiga avgiften för en plats.

Frånvaro från en placering/plats i mer än en månad utan anmälan uppfattar kommunen som en uppsagd plats och därefter tillkommer en månads uppsägningstid. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024