Skola - arbetsliv

Samverkan mellan skola och arbetsliv består av dels kontakter med arbetslivet och omvärlden, dels ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolans undervisning.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan innebär att ta fram och utveckla elevens inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och kreativitet. Pedagogens förmåga att ställa frågor som främjar aktivitet och lärprocesser hos eleven är centrala.

För eleven innebär det att inta en kreativ livsinställning och tidigt socialiseras in i ett beteende som gör det naturligt att ta sig för i samverkan med omgivningen.

I Växjö kommuns grundskolor finns flera olika verktyg och modeller för samverkan

Årligen har elever i årskurs 8 en praovecka under vårterminen och i årskurs 9 en praovecka under höstterminen.

För att uppnå en förbättrad kvalitet under praoveckorna har ett webbverktyg tagits i bruk, samverka.nu, se länken under rubriken Relaterade länkar. Elever och skolpersonal kan nu finna information om Växjös arbetsliv, söka praoplatser, skriva praktikrapporter, läsa och skriva artiklar. Man kan också söka arbetsplatser som är villiga att ta emot studiebesök samt kan skicka föreläsare som besöker skolan.

Innehållet under praoveckorna utökas med så kallade branschplatser vilket innebär att eleverna får pröva olika yrkens arbetsuppgifter under veckan, ett praoschema upprättas av arbetsplatsen vilket också kan innehålla någon dag på ett utbildningsprogram. Temaprao är en annan form där ett antal elever erbjuds en utbildningsvecka inom en bransch. Exempelvis inom Värends Räddningstjänst.

Övriga samverkansformer är

Go-Tech

Våra största industriföretag erbjuder alla elever i åk 8 besök i skolan samt studiebesök på ett industriföretag.

UF

Skolor kan använda koncepten Vårt samhälle, att arbeta med och utforska vad som händer i närsamhället och Se möjligheterna, att reflektera över sina positiva och starka sidor och hur man kan använda dem samt Min framtid och ekonomi som handlar om viktiga frågeställningar för ungdomar idag och för deras framtid. Genom läromedlet får elever tillfälle att lära sig, reflektera och upptäcka hur de i framtiden kan arbeta, sköta sin ekonomi och vara del i samhällets ekonomi. 

Go Enterprise

Ett spel som problembaserat tränar förmågor som att vara analytisk, medveten, kreativ, modig, realistisk, strategisk, självsäker, kommunikativ och att kunna samarbeta. Finns på alla 7-9 skolor.

Skapande skola

Skapande skola-satsningen är avsedd att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Medel till Skapande skola fördelas av Kulturrådet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Mot nya höjder

I september 2015 besökte ett 100-tal astronauter från världens alla hörn vårt län när ASE (Association of Space Explorers) hade sin årliga konferens i Sverige och Kronoberg. Tillsammans initierade därför Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet ett projekt kallat Mot nya höjder. Syftet med Mot nya höjder är att öka intresset hos elever för teknik, naturvetenskap och matematik.

Tillsammans arbetar vi därför med att lyfta frågor som rör just detta. Ett av våra viktigaste uppdrag är att underlätta och skapa förutsättningar för mötet och samarbetet mellan skola och näringsliv. Mot nya höjder är inte längre ett projekt utan har blivit ett permanent Regionalt kompetensförsörjningsuppdrag.

Mer information om Mot nya höjder finner du i länken längst ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Höjdarkonsulter

Tillsammans med Ung Företagsamhet Kronoberg har vi tagit fram Höjdarkonsulter. Här kopplas elever från grundskolan ihop med ett lokalt företag i syfte att ta del av de anställdas vardag genom att besöka arbetsplatsen.

Eleverna får i uppdrag att genom intervjufrågor och rent praktiskt undersöka hur mycket och långt de anställda dagligen rör på sig på arbetsplatsen.

Tanken är att koppla samman naturvetenskap, matematik, teknik och entreprenörskap – fyra ämnen som Mot nya höjder och Ung företagsamhet vill öka uppmärksamheten kring. Arbetet med Höjdarkonsulterna syftar till att korta bron mellan skola och arbetsliv, arbetet går också att involvera i samband med prao.

Efter företagsbesök tar eleverna med sig informationen vidare in i klassrummet och påbörjar arbetet med att ta fram praktiska övningar och en fiktiv app utifrån företagets behov med uppmuntran till mer rörelse på arbetsplatsen. Uppdraget avslutas med en mässa där elever får presentera vad de har gjort. Som lärare delar man med sig av sina erfarenheter genom att blogga om arbetet som eleverna gör, detta för att reflektera över sin egen undervisning men också för att arbetsplatsen och föräldrar ska kunna följa arbetet.

Hållbara kliv

Hållbara kliv innebär ett arbete för hållbar utveckling i åk 4 med temat Kranvatten, dagvatten och spillvatten och studiebesök på Reningsverket Sundet.

Hållbara kliv i åk 5 handlar om energiutmaningen med studiebesök på Värmekraftverket VEAB.

Att samverka med omgivande samhälle i ett sammanhang som i tema närhet till naturen i förskolan, tema vatten i åk 4 och energi i åk 5 bidrar till barns/elevers ökade förståelse men även insikt om den egna och omgivningens påverkan på miljön i ett hållbarhetsperspektiv, vilket samtidigt bidrar till måluppfyllelse enligt läroplan för förskolan och Lgr 11.

Syftet är ”att utveckla arbetssätt och innehåll i undervisningen för att öka barns och ungdomars intresse, kunskaper och engagemang för natur, energi, klimat, hälsa och miljöfrågor”

Region Kronoberg

Upplevelseverkstäder i vård och omsorg, januari 2018

Vård- och omsorgscollege Kronoberg (VO-C) erbjuder samtliga elever i åk 8 i Kronoberg en halvdags upplevelseverkstad inom vård och omsorg.

Upplevelseverkstaden är en möjlighet för elever att få en verklighetsnära bild av vård- och omsorgsbranschen. Eleverna får, tillsammans med sina lärare, under en halvdag ta del av olika stationer, känna på miljön, träffa yrkesverksam personal och ”prova-på” riktiga vård- och omsorgsuppgifter.

Upplevelseverkstäderna genomförs på Kliniskt träningscentrum på Ljungby eller Växjö lasarett.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan syftar till att underlätta för eleverna att välja utbildning och att visa på olika alternativ samt bidra till en bättre livsplanering.

Att stödja elever med frågor som var hittar jag information, hur fattar jag beslut samt att elever kan få hjälp på vägen med att förstå sig själva, att få reflektera och bli bekräftade är studievägledarens yrkesprofession.

Alla som arbetar i skolan ska (enligt Lgr 11)
verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Samverkan med omvärlden är en viktig del för skolan och eleven eftersom det ger vidgade vyer och ger insikter om möjligheter som kan bidra till ett bättre underbyggt ställningstagande vid framtida valsituationer.

Kontakter

 • Hovshagaskolan

  Expedition

  0470-416 29

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Påskvägen 16, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Hovshaga skola

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 13 december 2022