Så här arbetar vi på Teleborg centrum

Alla elevers rätt att nå utbildningens mål. Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Av skollagen framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska även ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Vid planeringen av undervisningen behöver läraren väga in hur den ska anpassas i förhållande till elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det gäller såväl den ledning och stimulans, det vill säga det stöd som alla elever ska ha, som i arbetet med extra anpassningar eller särskilt stöd för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Inom ramen för den ordinarie undervisningen arbetar vi med

Ledning och stimulans

Ges till alla elever
Dokumenteras i IST L vid utvecklingssamtal
Exempel:
- Individuell anpassning som utgår från den enskilde elevens behov
- Strukturerat arbete
- Tillgängliga lärmiljöer
- Bemötande och relationsskapande
- Formativt förhållningssätt (leda elevernas lärande och utveckling framåt med hjälp av konstruktiv feedback och motiverande feedforward) 

Extra anpassningar

Ges till vissa elever
Dokumenteras i IST L
Exempel:
- Enstaka/kortvariga specialpedagogiska insatser
- inlästa läromedel
- extra tid vid prov och läxförhör
- muntlig komplettering
- förklara nya ord inför ett nytt arbetsområde
- arbetsschema
- förenklade och förkortade uppgifter

Ibland krävs ytterligare insatser och då kan vi arbeta med

Särskilt stöd

Ges till några få elever
Dokumenteras i åtgärdsprogram och i eventuella beslut om anpassad studiegång
Exempel:
- Upprepade/varaktiga specialpedagogiska insatser
- Tillgång till elevassistent
- Placering i särskild undervisningsgrupp

Kontakter

 • Teleborg centrum

  Expedition

  0470-419 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Smedsvängen 72, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teleborg centrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 november 2021