Teleborg Centrum - Anpassad grundskola

På skolan går cirka 40 elever uppdelade på fem klasser. Klasserna är sammansatta av elever från årskurs 7–9. Vi läser enligt den anpassade grundskolans läroplan där eleverna kan uppnå fem godkända betygssteg A-E. Vi delar lokaler med TC grundskola vilket ger oss förutsättningar för samarbete och våra elever möjlighet att vara del av ett större sammanhang.

Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling.

Vi jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever skall bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som råder. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete.

Till stöd i sitt skolarbete har alla elever en egen iPad som eleven tar ansvar för under skoldagen. Våra digitala lärverktyg ger oss ökade möjligheter att skapa en stimulerande och stödjande undervisning.

Kontakta Teleborgs Centrum anpassad grundskola

Kontakter

 • Teleborg centrum

  Expedition

  0470-419 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Smedsvängen 72, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teleborg centrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 20 juni 2024