Om Östregårdskolan

Östregårdskolan är en F–6-skola med cirka 300 elever, belägen på Staglaberget med utsikt över Växjösjön.

I vår skola lägger vi stort fokus på att ha en studiero som ger alla förutsättningar att lära sig och förstå. Vi har också målsättningen att höja elevernas motivation och nyfikenhet.

Trygghet och trivsel

På vår skola ska alla känna sig trygga och lika mycket värda. Alla ska ha rätt att utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Östregårdskolan värdegrundsord är: Mod, Glädje, Respekt och Allas lika värde.

För att främja skolans arbete med att skapa en trygg och tillitsfull skolgårdsmiljö arbetar vi bland annat med strukturerade rastaktiviteter med rastpedagoger, rastfaddrar och rastvärdar.

Elevernas delaktighet

Elevråd är tillsammans med personal, varje höst och vår delaktiga i trygghetsvandring med syfte att kartlägga skolmiljön både ute och inne.

Alla elever svarar varje termin på en enkät utifrån elevernas trivsel och trygghet. Genom Elevråd och klassråd diskuteras nuläge och ges förslag på förbättringar.

Två gånger per termin genomför klasserna temperaturmätare med olika fokusområden för att göra eleverna delaktiga och uppmärksamma utvecklingsområden.

Föräldraföreningen

Östregårdskolan har en aktiv föräldraförening som arbetar för att eleverna ska ha så bra förutsättningar som möjligt under sin tid på östregårdskolan. Trots att det varit svårt under året som varit har en hel del aktiviteter genomförts t ex delas det ut stipendier av föräldraföreningen för kamratskap och studieresultat i samband med skolavslutningen, bjuder på glass till alla elever och personal vid skolstart och genomför reflex-tävling med eleverna när mörkret har kommit strax innan jullovet.

Kontakter

 • Östregårdskolan

  Expedition

  0470-439 74

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Brunnsvägen 2, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Östregårdskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 18 april 2024