Mitt ansvar som chef

Förutom medarbetarskapets ansvar har du som är medarbetare med chefsbefattning även chefsansvar. Chefsansvar handlar om ditt personliga ansvar som chef i Växjö kommunkoncern.

Ansvarsområden för mig och alla andra som är chefer i Växjö kommunkoncern:

  • Jag har som främsta uppgift att vara en god företrädare för arbetsgivaren
  • Jag leder och fördelar arbetet
  • Jag ansvarar för personal, verksamhet, arbetsmiljö, budget och ekonomi
  • Jag har verkställighet inom mitt ansvarsområde och säkerställer resurser med rätt kompetens
  • Jag ser till att rätt förutsättningar och verktyg finns för arbetet och verksamheten
  • Jag säkerställer att information som är nödvändig för personal och verkställighet finns tillgänglig och kommuniceras
  • Jag säkerställer effektiv verksamhetsstyrning, planering och uppföljning på såväl strategisk som operativ nivå för att nå uppsatta mål och direktiv
  • Jag genomför ägar-, styrelse-, nämnds- och ledningsbeslut
  • Jag ansvarar för att lagar, policies, processer och värdegrund efterlevs och genomsyrar organisationen
  • Jag ansvar för kontinuerligt förbättringsarbete 
Senast uppdaterad: 28 juni 2022