Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter där vi behöver stöd för att klara vår försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är dock att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Från den 30 augusti 2021 är receptionen i Willans park stängd

Om du inte har ett bokat möte hänvisar vi till kontaktcenter i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7.

Om du har ett bokat möte hänvisar vi till Sandgärdsgatan 26C. Länk till annan webbplats.

Ansökan om ekonomiskt bistånd - steg för steg

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att få hjälp. Så här kan processen se ut när du ansöker om ekonomiskt bistånd hos oss.

För att få ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Detta innebär att du aktivt måste göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv. Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma. Om du har barn under 18 år eller som fortfarande går på gymnasiet är det du som ska försörja barnet.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Som inkomst räknas:

 • Lön
 • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring med mera.
 • Bankinsättningar, swish

Som tillgångar räknas:

 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Vad kan jag få hjälp med?

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov. Kostnader som ingår i det som kallas riksnormen ingår automatiskt i din ansökan. Detta ingår i riksnormen :

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygienartiklar
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Utöver det som ingår i riksnormen kan du också söka hjälp för exempelvis:

 • hyra
 • el
 • arbetsresor
 • läkarvård/medicin
 • medlemskap för A-kassa

I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomisk bistånd kan du först göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonmiskt bistånd.

Krav på dig som får ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Du ska delta i en planering med syfte att hitta vägen till självförsörjning, där fokus läggs på dina behov och resurser. Vid ny ansökan om ekonomiskt bistånd ska du inom fem dagar påbörja din planering mot självförsörjning.

Du som står till arbetsmarknadens förfogande ska delta i aktiviteter motsvarande heltid utifrån arbetsförmåga. Deltagande i aktivering är ett villkor för bistånd. Växjö kommun vill att alla som söker bistånd ska delta i aktiviteter, för att stärka drivkrafterna för arbete, undvika passivitet, säkerställa korrekta utbetalningar och få tid att rusta för arbetsmarknaden. Insatserna för de som idag inte omfattas av aktivitetskrav ska därför syfta till att fler ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

En person som inte kan försörja sig och som är arbetsför har rätt till ekonomiskt bistånd om han eller hon bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att påverkas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Du som är föräldraledig ska senast sex månader innan barnet fyllt ett år ansöka om barnomsorgsplats. Detta för att du i god tid ska kunna komma igång med en planering för självförsörjning när föräldraledigheten är slut.

Om du har kompletterande ekonomiskt bistånd till din föräldrapenning ska du delta i aktiviteter som underlättar att nå egen försörjning efter föräldraledigheten, exempelvis SFI-studier.

Vuxenstudier berättigar generellt inte till ekonomiskt bistånd då vuxenstuderande inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Vuxenstudier ska normalt sett finansieras genom det statliga studiemedelssystemet eller med aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.

För studerande som avlutat sin utbildning och söker ekonomiskt bistånd kan detta beviljas om personen anses ha planerat sin ekonomi för tiden efter studierna genom att till exempel söka arbete i god tid för att klara sin försörjning.

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om du har rätt till ersättning från Försäkringskassan ska den möjligheten undersökas först.

Du ska följa rehabiliteringsplan med vården och samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om det ingår i din rehabiliteringsplan.

Du som är asylsökande har inte rätt till ekonomiskt bistånd till din försörjning. Du ska vända dig till Migrationsverket för att ansöka om dagersättning. Detta gäller både för dig som är asylsökande på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden eller om du har ordnat eget boende i kommunen.

Har du fått avslag på din asylansökan har du inte heller rätt till ekonomiskt bistånd.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du och en eventuell medsökande har en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID. På www.e-legitimation.se Länk till annan webbplats. finns utförlig information om hur du skaffar dig e-legitimation.

Gör din ansökan

 1. Samla alla handlingar så som kontoutdrag, kontoöversikt, inkomstdeklaration, hyreskontrakt, lönespecifikation och uppehållstillstånd/arbetstillstånd vid utändskt medborgarskap, och bifoga dessa första gången som du ansöker om ekonomiskt bistånd. Fakturor och kvitton behöver inte skickas med men var noga med att spara dem. Vid en granskning ska alla handlingar skickas till oss.
 2. Logga in på e-tjänsten med din e-legitimation.
 3. Fyll i e-ansökan, signera med e-legitimation och skicka in den. Om ni är två som söker måste båda personerna signera för att vi ska börja handlägga er ansökan.
 4. Via Mina sidor bokas du in till ett första besök där vi går genom din ekonomiska situation och ansökan.
 5. Din ansökan utreds av handläggare, men innan beslut kan tas behöver du gå på ytterligare ett bokat besök för planering till studier, arbete eller annan sysselsättning med en koordinator.
 6. Beslut om ekonomiskt bistånd meddelas via Mina sidor.

Det är viktigt att du följer ditt ärende på Mina sidor, det är där vi kommer att skicka meddelanden till dig kring ärendet och viktiga beslut.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Film om hur du ansöker digitalt

Du kan också ta hjälp av filmen nedan, som visar hur du gör när du ansöker om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst.


Du kan endast söka ekonomiskt bistånd en gång per ansökningsmånad. Du kan ansöka från dag 5 till och med dag 4 kommande månad men vi kommer inte att börja handlägga din ansökan förrän efter den 18:e varje månad.

Exempelvis kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för ansökningsmånad juli den 5 juni. Då börjar vi handlägga din ansökan från 18:e juni. 

Om du behöver komplettera din inskickade ansökan vänligen kontakta handläggare genom att ringa Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Följ ditt ärende via Mina sidor

Efter att du ansökt om ekonomiskt bistånd eller om du redan får ekonomiskt bistånd från oss behöver du följa ditt ärende via vår e-tjänst på Mina Sidor.

Du kan titta på vår film som finns som "Relaterade dokument" för att se hur du via vår e-tjänst kan följa ditt ärende efter att du lämnat in din ansökan. Filmen visar hur du via e-tjänsten kan:

 • se när din ansökan kom in och när den behandlas
 • se besked om någon handling saknas
 • se vad beslutet blev och varför
 • se när du får pengar och hur mycket
 • se vem som är din handläggare
 • se hur du överklagar ett beslut

Om din situationen förändras

Alla förändringar i din ekonomiska och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska omgående meddelas till ansvarig handläggare/socialsekreterare. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Kontroll

När du skickar in din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du bli utvald för kontroll. Urvalet görs slumpvis och automatiskt. Kontrollen görs för att du ska kunna visa att du har de kostnader och de inkomster som du har uppgett till oss i din ansökan.

Om din ansökan blir utvald för kontroll behöver du skicka in olika dokument till oss. Det kan till exempel vara bankutdrag eller fakturor. Du kommer att få meddelande på Mina sidor om vad vi vill att du ska skicka in till oss.

Tänk på att bara söka ekonomiskt bistånd en gång per månad, så samla alla utgifter du vill ansöka om.

Utbetalning

Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker genom Swedbanks utbetalningssystem SUS. Om du har konto i en annan bank ska du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha pengarna insatt på. Om du är gift eller sambo görs utbetalningen till kvinnan i hushållet.

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan uppkomma av olika orsaker. Det kan vara allt från interna felaktigheter i handläggningen, att den sökande saknar kunskap om regelsystemet, eller att den sökande medvetet har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan. Oavsett orsaken till den felaktiga utbetalningen, är det övergripande målet vid handläggningen av ekonomiskt bistånd att rätt bistånd ska betalas till rätt person.

Om det i ett ärende upptäckts att det finns en misstanke om en felaktig utbetalning ska detta utredas. Utredningen syftar till att ta reda på om det skett en felaktig utbetalning eller inte, och utifrån utredningens resultat bedöms sedan om det finns grund för återkrav och/eller polisanmälan.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Du måste göra det skriftligt och skicka in din överklagan senast tre veckor efter att du fått ditt beslut.

Gör så här:

 • Du skriver ett vanligt brev eller mejlar.
 • Skriv vilket beslut det är du överklagar och datum för beslutet.
 • Skriv ner varför du tycker beslutet är fel och varför du tycker du borde ha fått ett annat beslut.
 • Skriv ditt namn, personnummer och adress.
 • Om du har handlingar som du tror kan påverka beslutet ska du skicka med dem tillsammans med din överklagan.

Skicka din överklagan till Växjö kommun, nämnden för arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö eller med e-post till ekonomiskt.bistand@vaxjo.se.

Vad händer med min överklagan?

Nämnden för arbete och välfärd tittar på din överklagan och bedömer om beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Växjö som prövar ditt ärende en gång till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2021
Stöd och omsorg