Campusplan

Växjö kommun och Linnéuniversitetet har tagit fram en campusplan som nu är på samråd. Syftet med campusplanen är att ange ramar och peka ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av ett stadsintegrerat campusområde.

Läs mer om utvecklingsområdena och ta del av hela planen under Relaterade dokument.

Detta är campus fyra utvecklingsområden som lägger grunden till Campusplanen.

Tydlig entré till ett campus som hänger ihop

Campus välkomnar studenten, medarbetaren eller besökaren redan på håll med sitt landmärke vid PG Vejdes väg. Det är ingen tvekan om att det är här du kommer in på campus och ger också området en tydlig identitet. Det finns fortsatt ett flertal andra infarter till området.Det är ett tryggt och tillgängligt område där gående, cykel- och kollektivtrafiken är prioriterad och de centrala delarna är bilfria. PG Vejdes väg ger ett stadsmässigt intryck och är områdets ryggrad som länkar samman de byggda miljöerna runt omkring. På campus finns nu mer yteffektiva parkeringslösningar. Oavsett om du är student eller en del av akademin, näringslivet, det offentliga eller en av alla människor i staden känner du den starka gemenskapen på campus. Här känner du dig välkommen.

Gröna värden och kulturmiljö tas tillvara och utvecklas

Campus andas skog, sjö och berättar historier om tider som gått. Kultur- och naturmiljö har bevarats och stärkts. Kopplingen till kunskapsbildning och hållbarhet är väl synlig för alla som rör sig på området. Miljön på campus är hållbar, hälsosam och inspirerande genom att det unika läget, inbäddat i parker och ängar invid sjön Trummen, Skirviken och Teleborgs naturreservat, har tagits tillvara och utvecklats. Dessutom skapar Teleborgs slott och dess parkmiljö, Tufvan och dess lövskogsbacke tillsammans med spår från odlingslandskapet betydelsefulla värden för campus.

Byggda miljöer för att mötas, skapa, leva och bo

Byggda miljöer av olika karaktär och med olika funktioner kompletterar varandra, universitetet, studentbostäder, Science Park och stadsdelen i stort. Miljöerna skapar mötesplatser som ger förutsättningar för såväl formella som informella möten och olika verksamheter kan exponeras. Miljöerna på campus har också byggts för att skapa en trygg boendemiljö. Som student bor och lever du bra här. Torget vid universitetsplatsen är den mest centrala delen av campus. Det är hjärtat av Linnéuniversitetets campus i Växjö. Det här är en mötesplats där många viktiga funktioner finns.

Campus är en del av universitetsstaden

Naturmiljöerna kring Trummen och Teleborgs naturreservat länkar samman campus med staden, dess strukturer och invånare. Campus är också sammanlänkat med staden genom Teleborgsvägen som är en stadsgata där alla typer av trafikanter rör sig säkert längs med och på valda platser över. Även trygga och säkra cykelvägar till stadens kärnor är viktiga för länken mellan staden och campus. Efter 2030 kommer Brände udde att vara ett expansionsområde för campus. Här kan man skapa både bostäder och lokaler för universitetsändamål.

Lämna synpunkter

Nu är förslag på Campusplan ute på samråd. Som fastighetsägare, förening, företag, myndighet eller allmänhet har du nu möjlighet att lämna synpunkter och önskemål på förslaget. Samrådstiden pågår från den 1 september till och med den 9 oktober.

Synpunkter på förslaget skickas till:

Växjö kommun, kommunkansliet
Box 1222
351 12 Växjö

Alternativt till e-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se

Märk dina synpunkter ” Campusplan”.

För mer information och frågor

Rebecca Martinsson, Växjö kommun
Telefon: 0470-433 05
E-post: rebecca.martinsson@vaxjo.se

Christel Ohlsson, Linnéuniversitetet
Telefon: 0470-70 88 70
E-post: christel.olsson@lnu.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020
Växjö växer