Så här arbetar vi på Ljungfälleskolan

Vår vision är att alla elever och all personal varje dag går till skolan med en känsla av förväntansfull nyfikenhet och glädje. I det dagliga arbetet har vi tron på att alla kan lyckas.

Ledord
Våra ledord Trygghet, Trivsel och Kunskap genomsyrar verksamheten, från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshemmet.

Trygghet – Alla elever har rätt att känna sig trygga på Ljungfälleskolan!
För att nå dit arbetar vi för att eleverna erbjuds en lärmiljö som präglas av värme och respekt och där du som elev har studiero. Vårt aktiva värdegrundsarbete med främjande och förebyggande insatser leds av trygghetsteamet i samarbete med övrig personal och elevrådet. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling.

Trivsel – Alla elever ska trivas på Ljungfälleskolan!
För att nå dit behöver vi bygga goda relationer med varenda elev. Relation inför lektion innebär att vi vuxna på skolan har ett viktigt uppdrag att med värme och respekt visa eleverna kärlek och omtanke.

Vi arbetar med aktiva rörelseraster. Det betyder att du som elev på rasten erbjuds att vara med på en vuxenledd aktivitet som främjar rörelse, glädje och delaktighet.

Kunskap – Alla elever ska känna lust att lära och nå läroplanens mål!
För att nå dit ska vi erbjuda en undervisning som gör att eleverna känner lust att lära. För att utveckla undervisningen arbetar vi med fyra områden för att hela tiden sträva efter hög kvalitet i undervisningen.

 • Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö.
 • Individanpassningar, variation och utmaningar
 • Tydlighet i mål, innehåll och struktur
 • Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Digitala verktyg är ett redskap och en metod för att skapa denna undervisning.

Elevhälsan
Skolans elevhälsoteam består av skolledning, en specialpedagog och två speciallärare samt skolsköterska. Skolan har även tillgång till områdets övergripande elevhälsoteam med kurator, skolpsykolog och specialpedagoger. Skolan ska präglas av ett elevhälsoarbete där kompetenserna inom elevhälsan utnyttjas av all personal och där ett lärande om elevers lärmiljö ständigt pågår.

Bibliotek
För vår skola är biblioteket en central plats. Mitt i skolan finns biblioteket där vår bibliotekarie, Sofi arbetar. Här pågår ständigt läsfrämjande aktiviteter! Vill du som elev eller vårdnadshavare ha hjälp med boktips finns Sofi där till din/er hjälp. Biblioteket utgör en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Följ gärna Sofis fina arbete på Instagram (ljungfalleskolansbibliotek).

Fritidshemmet
Ljungfälleskolans fritidshem är indelad i fem avdelningar. På avdelningarna Rönnen och Aspen går elever i förskoleklass och årskurs 1. På Eken går elever i årskurs 2. På Björken går elever i årskurs 3 och på Tallen går våra äldsta elever på mellanstadiet.

På vårt fritidshem arbetar engagerade och utbildade lärare inom fritidshemmet. Vi arbetar för att eleverna på vårt fritidshem utvecklar trygghet, vänskap och goda relationer, främjar engagemang, delaktighet och nyfikenhet och blir inspirerade till nytt lärande och nya upptäckter! Fritidsverksamheten på Ljungfälleskolan kompletterar skolans verksamhet och vi erbjuder dagligen olika aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och intresse.

Fritids är öppet mellan klockan 06.00-18.00.

Välkomna till Ljungfälleskolans fritidshem!

Vill du veta mer om hur vi jobbar eller är du intresserad av att besöka oss? Välkommen att höra av dig! Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakta Ljungfälleskolan.

Kontakter

 • Ljungfälleskolan

  Expedition

  0470-437 55

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Drabantvägen 4, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ljungfälleskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023