Ljungfälle anpassad grundskola

Ljungfälle anpassad grundskola består av de två verksamhetsdelarna anpassad grundskola 2 samt anpassad grundskola 3. Anpassad grundskola 1 finns idag på Norremark och Elvagården.

Stängningsdagar under läsåret 2023/24 för anpassad grundskola på Ljungfälleskolan

  • Måndag 8 januari 2024
  • Måndag 17 juni 2024

På anpassad grundskola 2 finns det runt 50 elever i årskurs 1-9, fördelade på åtta åldersblandade klasser. I vår Petö-klass bedrivs även anpassad gymnasieskola.
Vi har i dagsläget sex fritidsavdelningar Molnet, Norrskenet, Regnbågen, Virvelvinden, Solstrålen och Snöflingan.

Kursplan

Eleverna på anpassad grundskola läser utifrån kursplan för anpassad grundskola. Alla människor är unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bygger vi en stark gemenskap i grupperna. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en ökad självständighet, en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling.

Så jobbar vi

Vi jobbar i mindre klasser/grupper med god tillgång till personal för att alla elever skall bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som råder. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete. Våra digitala lärverktyg ger oss ökade möjligheter att skapa en stimulerande och stödjande undervisning.

Stängningsdagar under läsåret 2023/24

  • Onsdag 16 augusti 2023
  • Måndag 8 januari 2024
  • Måndag 17 juni 2024

Kontakt

Tf rektor
Susanne Morgan
0470-796176
susanne.morgan@vaxjo.se

Tf biträdande rektor
Sara Lojander
0470-734710
sara.lojander@vaxjo.se

Anpassad grundskola 3 har drygt 50 elever i årskurs 1-6, fördelade på tio åldersblandade klasser, 1-3 och 4-6. I anpassad grundskola 3 ingår även årskurs 7-9 som har sin verksamhet på Teleborg Centrum. Fritidsverksamheten är uppdelad på avdelningarna Diamanten och Safiren där Diamenten är för årskurs 1-3 och Safiren för årskurs 4-6.

Mer information om anpassad grundskola 3 på Teleborg Centrum

Anpassad grundskola 3 hade under höstterminen 2022 besök av Skolinspektionen som genomförde en regelbunden kvalitetsgranskning. Skolan fick överlag bra omdömen och här följer två citat från granskningens beslut:

"Granskningen visar att rektorn möjliggör i hög grad för en tillgänglig lärmiljö där eleverna ges goda möjligheter till flexibilitet för att studera en kombination av ämnen, ämnesområden samt grundskolans ämnen. Av inskickad dokumentation, intervjuer och lektionsobservationer framgår att undervisningen präglas av olika former av stödstrukturer som möjliggör flexibilitet och individanpassning under hela skoldagen. Rektorn arbetar systematiskt för en tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö genom att se till att skolans lokaler är ändamålsenliga med gott om utrymme och att det finns tillgängliga anpassade lärverktyg såsom digital teknik,tidshjälpmedel, olika former av visuellt stöd och metoder för kommunikation till stöd för eleverna i undervisningen."(s. 5-6)

"Granskningen visar att undervisningen är välstrukturerad och att eleverna är förtrogna med strukturen som används, vilket bidrar till att skapa trygghet och förutsägbarhet. I samtliga klassrum finns en struktur där dagens schema är uppskrivet med bildstöd och foton på den personal som undervisar. Eleverna har även personliga scheman vid sina respektive arbetsplatser och dagens datum samt veckodag finns uppsatt på väggen i samtliga klassrum. Vid flertalet av de observerade lektionerna vet eleverna hur skoldagen eller lektionen är uppbyggd och samtliga lärare använder sig av samma lektionsstruktur samt samma bildsymboler för olika moment, vilket även framkommer i intervju med lärare." (s.8)

Granskningen i sin helhet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024