Kursutbudet 2024-2025

I kursutbudet för det individuella valet 2024/2025 finns urvalet av kurser som du kan välja mellan. Vilka kurser som verkligen kommer att starta beror om det är tillräckligt många elever som sökt kursen, om lokaler och utrustning finns tillgängliga och om det finns tillräckligt antal lärare/behöriga lärare i ämnet.

På denna sida beskriver vi kort vad kurserna innebär men vill du veta mer kan du söka upp kursen på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

BETEENDEVETENSKAP


AKTIVITETSLEDARSKAP - PEDAKI00S - 100 POÄNG
SPECIALISERING: Alternativ och kompletterande kommunikation

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Det här är en kurs för dig som gillar att arbeta med människor i olika situationer. Kursens fokus kommer ligga i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och hur vi använder bildstöd, tex Widgit online. I kursen får du träna på att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer. I kursen sätts stor vikt vid din förmåga att samarbeta, möta och pedagogiskt leda människor. Du kommer få lära dig hur du anpassar och strukturerar aktivitet utefter individer med kognitiva svårigheter. Vi kommer lägga stort fokus på pedagogiska arbetet kring aktiviteter i allt från skapande, lekar, utomhusaktiviteter och annat spännande inom pedagogiskt ledarskap.

LEDARSKAP OCH ORGANISATION - LEDLED0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EK-Kungsmad, FS-LÄRLING eller SA inriktning Beteendevetenskap.
Kursinnehåll: Oavsett var du studerar/arbetar kommer du i kontakt med organisationer och ledarskap. Kursen ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs med bas inom ämnena företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Kursen ger dig kunskaper om hur moderna organisationer skapar mervärde med och genom sina medarbetare. Kursen tar upp begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Andra delar behandlar kommunikation, motivation, grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Ledarskap och organisationsformer studeras liksom olika organisationskulturer och dess etik och historik.

ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR – MÄNETI0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Det här är en kurs för dig som är intresserad av människor, hur vi agerar och varför. Du får lära dig om hur vi påverkas av kultur, normer, värderingar och ideal. Du får kunskaper om etik och får fördjupa dig i existentiella frågor. Kursen passar både dig som läser på Vård- och omsorgsprogrammet och dig som har ett allmänt intresse av möten mellan människor.


PSYKOLOGI 1 + PSYKOLOGI 2 - PSK1PSK2 (PSKPSY01+PSKPSY02a) - 50+50 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EK, HU inriktning Kultur, VO eller SA.
Kursinnehåll: Kursen behandlar människors behov - kroppsligt och känslomässigt i olika skeden av livet. Vi arbetar också med varseblivning och kroppsspråk, arv och miljö. Ämnet ger många möjligheter till diskussioner och utbyte av erfarenheter.

SOCIOLOGI - SOISOO0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: SA inriktning Beteendevetenskap
Kursinnehåll: Kursen ger bl. a. kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle, hur vi socialiseras in i samhället och formas av omgivningen samt samhället och individen ur klass- och genusperspektiv.

 

DATORKURSER


DATORTEKNIK 1a - DAODAT01a - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EE, EEDAT
Kursinnehåll: I denna kurs får du lära dig hur datorn är uppbyggd och hur datorn fungerar och kommunicerar dels med andra datorer i ett nätverk
men också hur den kommunicerar med andra delar i datorsystemet. Du får också lära dig olika operativsystem och hur de fungerar.


PROGRAMMERING 1 - PRRPRR01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EE inriktning Dator- och kommunikationsteknik, TE inriktning Informations- och medieteknik eller TE inriktning Teknikvetenskap
Kursinnehåll: I kursen går vi igenom grundläggande programmering som till exempel kontrollstrukturer. Vi går igenom algoritmer, problemlösning, grundläggande objektorientering och grafiska gränssnitt.


WEBBUTVECKLING - WEUWEB01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: TE med inriktning Informations- och medieteknik
Kursinnehåll: I denna kurs får du lära dig hur webbsidor är uppbyggda och hur du utvecklar webbsidor med hjälp av språken HTML och CSS.
Du får även lära dig hur man arbetar med att ta fram en webbplats, från idé fram till publicering. En stor del av arbetet sker i projektform, både individuellt och i grupp.

 

EKONOMI OCH JURIDIK


ENTREPRENÖRSKAP - UNG FÖRETAGSAMHET (UF) - ENTENR0 - 100 poäng

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: FS, HT, HV eller TE
Kursinnehåll: En kurs för dig som vill lära dig hur man startar och driver företag, samt hur de olika delarna i ett företag hänger ihop. Du startar, driver och avvecklar ett UF-företag tillsammans med andra kursdeltagare. Ni kommer registrera ett företag, upprätta en affärsplan, genomföra säljtillfällen, etablera en rådgivarkontakt och skriva en årsredovisning. Kursen kommer utveckla din sociala kompetens och ditt nätverk. Du lär dig att samarbeta med andra samt att lösa företagsekonomiska problem allteftersom de uppkommer: en bra träning inför framtiden.

FÖRETAGSEKONOMI 1 - FÖRFÖR01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EK eller FS-SKOLFÖRLAGD
Kursinnehåll: Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.

MARKNADSFÖRING - FÖRMAD0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: FS-SKOLFÖRLAGD profil Företagande
Kursinnehåll: I kursen Marknadsföring lär du dig marknadsföring både teoretiskt och praktiskt. Framför allt jobbar du med att lära dig om teorier, strategier, tendenser, lagar och annat som har betydelse för arbete med marknadsföring. Du lär dig använda verktyg för att samla in relevant information om omvärlden för att skapa bra marknadsföringsstrategier. Dessutom får du lära dig att skriva en marknadsplan som är en långsiktig strategi för hur företagen kan nå sina mål. Förutom dessa teoretiska moment kommer även en del praktiska inslag att ingå i att ta fram marknadsföringsmaterial till fiktiva eller verkliga företag.

HANDEL SPECIALISERING - HANHAN00S9 - 100 POÄNG
SPECIALISERING: NÄTHANDEL

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Denna kurs ger dig en inblick i E-handelns utmaningar och möjligheter. Du lär dig skapa en enkel nätbutik och hur den kan marknadsföras. Kursen berör även branschspecifika forum och verktyg likt Google trends. Du kommer jobba både individuellt och i olika gruppformer.

PRIVATJURIDIK - JURPRI0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EK
Kursinnehåll: I denna kurs får du kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Samt får du kunskaper om centrala rättsområden och juridiska begrepp. Du lär dig att använda begreppen och i fallbeskrivningar kunna identifiera, analysera och lösa juridiska problem.

RÄTTEN OCH SAMHÄLLET – JURRÄT0 – 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EK inriktning Juridik
Kursinnehåll: I kursen rätten och samhället möts samhällskunskap och juridik. Kursen utgår ifrån följande fyra rättsområden: straffrätt, processrätt, konstitutionell rätt och internationell rätt. Juridik handlar om att lösa problem med hjälp av den så kallade juridiska metoden. Problemen vi jobbar med i denna kurs utgår ifrån viktiga samhällsfrågor som alla på något sätt kan relateras till demokratibegreppet. Juristens viktigaste källa är lagen och det är därför naturligt att vi i denna kurs löser problemen vi ställs inför genom att vi tillämpar lagen.

 

ENGELSKA


ENGELSKA 6 - ENGENG06 - 100 POÄNG

Förkunskaper: ENGENG05
Kan inte sökas av: Högskoleförberedande program, HT eller VO
Anmärkning: Kursen ingår i den grundläggande högskolebehörigheten.
Kursinnehåll: Kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedomen om engelskspråkig kultur fördjupas.

ENGELSKA 7 - ENGENG07 - 100 POÄNG

Förkunskaper: ENGENG06
Anmärkning: Meritkurs 1,0 poäng.
Kursinnehåll: Innehållet i kursen berör vetenskaplighet både i reception och produktion mer än tidigare kurser, till exempel genom ett större arbete där även mer källkritisk medvetenhet ingår. Kursen behandlar komplexa ämnesområden, har ett tydligare fokus på att tolka dolda budskap och läsa mellan rader och innehåller också mer retorik än tidigare kurser, både i reception och produktion.

 

ESTETISKA KURSER


BILD OCH FORM 1b - BILBIL01b - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: ES inriktning Bild och formgivning eller TE inriktning Design.
Kursinnehåll: I kursen arbetar vi med bildens grunder och diskuterar dem. Vi behandlar många olika tekniker och motiv som t ex. skissteknik, teckning, måleri, människan, komposition och genrer.

DANSTRÄNING - DATDAR0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: En lektion består av uppvärmning, teknikövningar, stegkombinationer och stretch. Teknikövningarna består av olika danstekniker, t.ex jazzdans och modern dans. Kursen innehåller dessutom alternativ träning som främjar styrka, smidighet och koordination. Vissa teoretiska moment förekommer, som t.ex kostens betydelse för hälsa och träning.

FORMGIVNING 1 - FOMFOR01S9 - 100 POÄNG
SPECIALISERING: GLAS & KERAMIK

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: ES inriktning Bild och formgivning.
Kursinnehåll: Du designar bruksföremål och formar konstverk i lera och glas t ex. skulpturer, drejade muggar, tekannor och smycken. Materiallära ingår också som del i kursen.

FORMGIVNING 1 - FOMFOR01S8 - 100 POÄNG
SPECIALISERING: TEXTIL

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: I kursen arbetar vi genomgående med hållbart mode. Du får såväl praktiska som teoretiska kunskaper om design, textila begrepp, mönsterkonstruktion, materiallära samt olika textila tekniker. Vi arbetar i projektform med allt från Remake till att skapa din egen design utifrån olika inspirationskällor, från idé till färdigt plagg.

FORMGIVNING 2 - FOMFOR02S8 - 100 POÄNG

SPECIALISERING: TEXTIL

Förkunskaper: FOMFOR01S TEXTIL
Kursinnehåll: En fördjupande kurs inom formgivning av kläder, där du arbetar vidare med modedesign ur ett hållbarhetsperspektiv. I fördjupningskursen har du ytterligare möjlighet att skapa dina egna projekt efter eget intresseområde.

ENSEMBLE 1 - MUSENS01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen erbjuder att du övar på att spela musik tillsammans med andra. Vi spelar musik från olika musikstilar och i olika grupper under kursens gång. Kanske spelar du redan något instrument eller så sjunger du och vill utvecklas genom att musicera tillsammans med andra.

KÖRSÅNG 1 – MUSKÖS01 – 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Du som älskar att sjunga och vill göra det tillsammans med likasinnade. Vi sjunger flerstämmigt och arbetar med sångteknik/röstvård. Repertoaren hämtas från olika musikstilar och kanske framträder vi någon gång under året.

MUSIKPRODUKTION 1 - MUSMUS01 -100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen ger dig grunderna för att skapa och spela in musik. Du får möjlighet att lära dig ljud- och inspelningsteknik i studio och datormiljö. Du kommer även att lära dig mikrofonplacering, mixning, koppling och styrning av ljud vid inspelning samt sceniska framträdanden.

MUSIKPRODUKTION 2 - MUSMUS02 - 100 POÄNG

Förkunskaper: MUSMUS01
Kursinnehåll: I kursen ägnar du dig åt fördjupat musikskapande i den egna datorn och i skolans studio med målet att nå ett konstnärligt och kvalitativt resultat. Du planerar och genomför ett produktionsprojekt individuellt eller i samarbete med andra. Du arbetar också interaktivt med andra medier, tex. med att göra musik för film och TV. Vidare behandlar kursen olika instruments konstruktion, olika former av liveljud samt studioteknik.

LJUD OCH LJUS - TEALJU00S - 100 POÄNG
SPECIALISERING: LJUS

Förkunskaper: Inga
Anmärkning: Flera studiebesök. Helg och kvällsarbete kan ingå.
Kursinnehåll: Kursen ger Dig grundläggande kunskaper i framförallt ljusteknik. Du lär Dig hur olika strålkastare, ljusbord & utrustning fungerar och får tillfälle att praktisera kunskaperna vid sceniska arrangemang.

TEATER – SCENISK GESTALTNING 1 - TEASCE01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: ES med inriktning Teater
Kursinnehåll: Du som spelar teater stiger in i en annan människas livssituation. Under kursen tränas du i olika övningar för att med kropp och röst gestalta en karaktär och förmedla en berättelse. Du kommer också arbeta med teaterns olika uttrycksområden så som skådespeleri, mask, kostym, scenografi, ljus. I slutet av kursen kommer du möta en publik och framföra en föreställning.

TEATER – SCENISK GESTALTNING 2 – TEASCE02 -100 POÄNG

Förkunskaper: TEASCE01
Kan inte sökas av: ES med inriktning Teater
Kursinnehåll: Scenisk gestaltning 2 är en fortsättning på kursen Scenisk gestaltning 1. Eleverna fortsätter utforska teaterns uttrycksmedel genom grundläggande och mer avancerade teaterövningar samt övningar i scenografi, smink, ljus, ljud och teaterkostym. Gruppen arbetar inriktat mot en produktion som framförs inför en publik. I kursen ingår att se och analysera teater. Kursen kan komma att genomföras i samarbete med deltagare i kursen Scenisk gestaltning 1.

 

SAMHÄLLSKUNSKAP

FILOSOFI 1 + FILOSOFI 2 - FIOFIO01+FIOFIO02 - 50+50 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: HU, EK inriktning Juridik eller SA
Kursinnehåll: Utveckla förmågan till kritiskt tänkande och analys liksom förmågan att argumentera. Få insikter i klassiska filosofiska frågeställningar och hur man har arbetat med dessa.

GEOGRAFI 1 - GEOGEO01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: NA inriktning Natur och samhälle eller SA inriktning Samhällsvetenskap
Kursinnehåll: I Geografi ställer vi frågorna Var? Vad? Varför där? och ofta också frågan ”Tänk om.?” om händelser och situationer både nära och långt borta. Är Du nyfiken på vår planet och saker som påverkat och påverkar den? Då ska Du välja geografi; Världens ämne! Jordens inre och yttre krafter - Klimat, väder och klimatförändringar - Befolkning och migration - Stadens geografi och samhällsplanering - Hållbar utveckling och jordens sårbarhet.

SAMHÄLLSKUNSKAP 1a2 + HISTORIA 1a2 - SAMSAM01a2 + HISHIS01a2 - 50+50 POÄNG

Förkunskaper: SAMSAM01a1 och HISHIS01a1
Kan inte sökas av: BF eller VO
Kursinnehåll: I historia olika tidsepoker och förändringsprocesser. I samhällskunskapen främst olika politiska ideologier, massmediernas roll och ekonomiska strukturer.

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING -HUMHUM00S9 - 100 POÄNG
SPECIALISERING: KRIMINOLOGI

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EK inriktning Juridik på Katedralskolan.
Kursinnehåll: Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brott. Riskfaktorer, konsekvenser och åtgärder i samband med kriminalitet analyseras i kursen. Olika sorters brott och hur brott och straff hanteras i samhället är andra frågor som kursen berör. Kursen omfattar bl.a. vetenskapliga begrepp, källkritik, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet kriminologi. Kursen är teoretisk.

MILJÖ- OCH ENERGIKUNSKAP - HÅLMIJ0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen fokuserar på samhället och det ekologiska fotavtrycket, till exempel genom att se på miljöhot. Du lär dig mer om samhällets styrmedel i miljö och energifrågor och hur uppföljning av dessa kan se ut till exempel genom miljöcertifiering och miljömärkning. I kursen lär du dig om olika energikällor och resursanvändning i samhället. Du lär dig även hur en konsekvensanalys kan se ut utifrån olika perspektiv.

 

IDROTT OCH HÄLSA

 

FRISKVÅRD OCH HÄLSA - HAAFRI0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: IngaKursinnehåll: Detta är en kurs för dig som är intresserad av begreppet hälsa. Vi diskuterar levnadsvanor utifrån ett hälsoperspektiv. I kursen ingår även frågor om relationer, kränkande behandling, tobak, alkohol, kost mm.

KOST OCH HÄLSA - HALKOC0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: BF
Kursinnehåll: Kursen behandlar människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. Kursen ger även möjligheter till att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete samt möta och leda människor i detta arbete.

MENTAL TRÄNING - HALMEN0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen behandlar psykologiska faktorer i relation till prestation, stressorer i vardagen och metoder för stresshantering. Motivation och målfokusering samt mentala avslappnings- och träningsmetoder t.ex. mindfulness ingår liksom pedagogiska modeller för instruktion och handledning. Kursen ska även ge kunskaper om människors hälsa, hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter.

IDROTT OCH HÄLSA 1 – SPECIALISERING - IDRIDO01 - 100 POÄNG
PROFILERING: BOLLSPORT OCH MOTIONSIDROTT

Anmärkning: Kursen IDRIDO01, Idrott och Hälsa 1 - specialisering går bara att läsa en gång.
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: En kurs för dig med stort intresse för bollsport i största allmänhet. Med regler, teknik och taktik som kursens utgångspunkt utövas fotboll, handboll, basket, innebandy, volleyboll och racket-sporter som badminton, pingis, tennis och padel. Även frisbee i form av ultimate och frisbeegolf är några av de aktiviteter som du kommer få prova på. Det är mycket fokus på det praktiska i de olika sporterna men även teoretiska delar som tränings-lära, regelkunskap, teknik- och taktikanalys ingår.

IDROTT OCH HÄLSA 1 – SPECIALISERING - IDRIDO01 - 100 POÄNG
PROFILERING: E-SPORT

Anmärkning: Kursen IDRIDO01, Idrott och Hälsa 1 - specialisering går bara att läsa en gång.
Förkunskaper:
Inga
Kursinnehåll: I denna kurs får du möjlighet att lära dig, och utvecklas i spelet Counter-Strike 2. Kursen kommer att fokusera på spelets regler, tekniker och inte minst taktik, så väl individuellt som i en del av ett lag. Kursen innehåller även andra aspekter inom e-sport så som e-sport ur ett hälsoperspektiv samt kulturella och sociala aspekter inom e-sport. Kursen hålls på Teknikum i Teknikums dedikerade e-sportssal. Kursen kräver inga förkunskaper.

IDROTT OCH HÄLSA 1 – SPECIALISERING - IDRIDO01 - 100 POÄNG
PROFILERING: FOTBOLL

Anmärkning: Kursen IDRIDO01, Idrott och Hälsa 1 - specialisering går bara att läsa en gång.
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: I kursen blandas praktiska fotbollspass med teoretiska moment där du får lära dig mer om regler, tekniker och taktik inom fotboll. Andra delar av kursen består av planering, genomförande och analys av träningsprogram. Merparten av kursen sker utomhus på konstgräs.

IDROTT OCH HÄLSA 1 – SPECIALISERING - IDRIDO01 - 100 POÄNG
PROFILERING: INNEBANDY

Anmärkning: Kursen IDRIDO01, Idrott och Hälsa 1 - specialisering går bara att läsa en gång.
Förkunskaper: Inga.
Kursinnehåll: I kursen blandas praktiska innebandypass med teoretiska moment där du får lära dig mer om regler, tekniker och taktik inom innebandy. Andra delar av kursen består av planering, genomförande och analys av träningsprogram.

IDROTT OCH HÄLSA 2 - IDRIDR02 - 100 POÄNG
PROFILERING: FRILUFTSLIV

Förkunskaper: Inga, men tillgång till viss utrustning krävs (skridskor, ryggsäck, sovsäck, liggunderlag, vinterkläder och skor mm)
Kursinnehåll: Kursen genomförs nästan uteslutande utomhus, med aktiviteter kopplade till Snö-Is-Vatten och Friluftsliv. Kursen avslutas med övernattning utomhus. Lär dig att klä och utrusta dig rätt för att få ut maximalt av dina utomhusvistelser. Exempel på aktiviteter under kursen är: simning, skridsko, skidåkning, isvak, kanot/kajakpaddling, friluftslivsaktiviteter (elda/laga mat/bygga skydd), orientering mm.

TRÄNINGSLÄRA 1 - TRNTRN01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: I kursen varvas undervisning kring anatomi och fysiologi med planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av träningsprogram. Du får även studera betydelsen av närings- och kostkunskap samt återhämtning och vila, för både välbefinnande och hälsa. Andra saker som studeras är bland annat motionsmiljöer samt etiska normer och regler för träningsverksamhet.

 

MATEMATIK

MATEMATIK 2a - MATMAT02a - 100 POÄNG

Förkunskaper: MATMAT01a
Kan endast sökas av: Elever på yrkesprogrammen
Anmärkning: Högskoleförberedande. Möjlig meritkurs 0,5 poäng
Kursinnehåll: I kursen ingår aritmetik, algebra, funktioner, statistik och geometri. Metoder för att lösa linjära ekvationssystem, potensekvationer, exponentialekvationer och andragradsekvationer. Problemlösning och användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar. Kursen behandlar även matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv.

MATEMATIK 2b - MATMAT02b - 100 POÄNG

Förkunskaper: MATMAT01b
Kan endast sökas av: ES och HU
Anmärkning: Högskoleförberedande. Möjlig meritkurs 0,5 poäng
Kursinnehåll: Taluppfattning, aritmetik och algebra. Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer. Metoder för beräkningar vid budgetering. Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. Begreppet linjärt ekvationssystem. Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.

MATEMATIK 3b - MATMAT03b - 100 POÄNG

Förkunskaper: MATMAT02a/MATMAT02b
Kan inte sökas av: EKEKO, NA eller TE
Kursinnehåll: Kursen börjar med att du lär dig att hantera rationella uttryck och ekvationer. Sedan introduceras begrepp som ändringskvot, gränsvärde, derivata och integral och dessa används till exempel för att lösa extremvärdesproblem och polynomekvationer av högre grad. Även naturliga logaritmer, geometrisk summa och linjär optimering ingår i kursen. Symbolhanterande digitala verktyg används för att effektivisera beräkningar och komplettera algebraiska metoder.


MATEMATIK 5 - MATMAT05 - 100 POÄNG

Förkunskaper: MATMAT04
Kan endast sökas av: NA
Anmärkning: Möjlig meritkurs 1,0 poäng
Kursbeskrivning: Kursen innehåller till stor del nya begrepp och moment. Man kan dela in kursen i två huvudgrupper, differentialekvationer och diskret matematik. I diskret matematik jobbar vi med kongruensräkning, mängdlära, talföljder, induktionsbevis, kombinatorik och grafteori. Vi utgår från den kunskap du har från Ma4 angående differentialekvationer, vi lär oss att ställa upp och tolka ekvationerna som modeller för verkliga situationer.

 

MEDIAKURSER


DIGITALT SKAPANDE - DIGDIG01 – 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: ES inriktning Estetik och media eller ES inriktning Bild och formgivning
Kursinnehåll: Digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg. Olika uttryck i gränslandet mellan konst och teknik.

FILM- OCH TV-KUNSKAP - KOSFIL0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen utvecklar dina kunskaper att analysera och förstå filmer och olika audiovisuella uttryck. Kursen är teoretisk och lämpar sig för dig som vill bredda dina kunskaper om filmanalys och filmhistoria, samt att titta på och arbeta med en mängd intressanta filmer och TV-inslag.

FILM- OCH TV-PRODUKTION - FILFIL01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: ES inriktning Estetik o media.
Kursinnehåll: Hur gör man en film? Du får lära dig både i teori och i praktik. Vi arbetar med alla delar i en produktion. Vi ser på film och pratar film. Du kommer att få filma, redigera och dela med dig av dina produktioner på olika sätt, t ex via webben.

FOTOGRAFISK BILD 1 - FOTFOT01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Du utvecklar ditt bildberättande genom kursområden som porträtt, studiofoto, bildreportage och fotografiet som konstnärligt uttryckssätt. Med digital systemkamera lär du dig grundläggande kamerateknik och redigering i bildbehandlingsprogram. I gemensamma redovisningar presenterar du ditt arbete och lär dig mer om bildkommunikation, tolkning och analys samt upphovsrätt.

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION 1 - MERMEE01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: FS23-SKOLFÖRLAGD
Kursinnehåll: Kommunikation, reklam och medier är något som finns överallt och som vi möter dagligen och påverkas av. Den här kursen utvecklar dina kunskaper att bättre förstå, och även kritiskt granska, medier, information och budskap. I kursen lär vi oss också mer om mediernas utveckling och roll i samhället och deras historiska utveckling fram till dagens sociala medier och appar. Andra delar handlar om hur medier kan påverka oss, stereotyper, källkritik och lagstiftning inom medieområdet.

 

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK


BIOLOGI - BIOBIO01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: NA
Kursinnehåll: Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor, från den enskilda molekylen till globala ekosystem. Centralt innehåll ligger på fyra fokusområden: Ekosystemen, genetik, evolutionens mekanismer, biologins karaktär och arbetsmetoder samt förmåga att hantera material och utrustning.

NATURKUNSKAP 2 - NAKNAK02 - 100 POÄNG

Förkunskaper: NAKNAK01a2 eller NAKNAK01b
Kan inte sökas av: NA
Anmärkning: Ger ökad behörighet.Kursinnehåll: Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. Centralt innehåll är: Universums utveckling, Materians uppbyggnad, Evolutionens mekanismer, Människokroppen, Organiska och oorganiska ämnen, Naturvetenskapliga arbetsmetoder.

ROBOTTEKNIK - INRROB0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: EE inriktning automation
Anmärkning: Undervisningen sker på EPIC, Universitetet.
Kursinnehåll: Här kommer du att lära dig det mesta om hur en robot fungerar. Val av robot, val av gripdon, olika sätt att programmera. Vi jobbar praktiskt med både traditionella 6-axliga robotar och mobila (frigående) robotar. Fördel att vara tekniskt intresserad.

 

SPRÅK

 

SVENSKT TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE 1 - SVTSVT01 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Du får lära dig att teckna och avläsa ett tydligt och enkelt teckenspråk. Du får också lära dig att bokstavera med hjälp av teckenspråk. Här får du en chans att lära dig ett annorlunda språk - tala är silver, teckna är guld.


MODERNA SPRÅK STEG 1

ITALIENSKA 1 – MODITA01
JAPANSKA 1 – MODJPN01
Kursinnehåll: Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation.

MODERNA SPRÅK STEG 2

ITALIENSKA 2 – MODITA02
JAPANSKA 2 – MODJPN2
Förkunskaper: Steg 1
Kursinnehåll: Du kan delta i enkla samtal om vardagssituationer, uttrycka dig i enkel form och skrift, samt kan reflektera över din egen språkinlärning vad det gäller tal och läsning.

MODERNA SPRÅK STEG 3

JAPANSKA 3 – MODJPN03
FRANSKA 3 – MODFRA03
SPANSKA 3 - MODSPA03
TYSKA 3 – MODDEU03
Förkunskaper: Steg 2
Anmärkning: Möjlig meritkurs 0,5p
Kursinnehåll: Du kan sedan berätta om vardagssituationer så att samtal hålls igång, förstår enkla instruktioner och beskrivningar och du ökar din egen reflektion över språkinlärningen.

MODERNA SPRÅK STEG 4

FRANSKA 4 – MODFRA04
SPANSKA 4 - MODSPA04
TYSKA 4 – MODDEU04
Förkunskaper: Steg 3
Anmärkning: Möjlig meritkurs 1,0p
Kursinnehåll: Du kan sedan aktivt delta i samtal kring kända ämnen, tillgodogöra dig innehållet i enkla skönlitterära verk samt kan reflektera och dra egna slutsatser om din språkinlärning.

MODERSMÅL
Anmärkning:
Modersmål går att läsa som individuellt val men det är inte alltid att det kommer igång någon grupp. Du måste därför välja 4 andra kurser i SAITS och sedan anmäla dig via länken här nedanför.

MODERSMÅL 1
MODERSMÅL 2
MODERSMÅL - AKTIV TVÅSPRÅKIGHET
Ansökan görs via e-tjänst, följ länken.
Ansökan om modersmål, gymnasiet - Växjö kommun (vaxjo.se) Länk till annan webbplats.

 

SVENSKA

 

RETORIK - SVERET0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kan inte sökas av: SABET Kungsmad
Kursinnehåll: Kursen är för dig som vill utveckla din muntliga förmåga. I kursen tränar du dig i muntlig framställning av olika slag, både enskilt och i grupp, samt att reflektera över din egen och andras förmåga i muntlig framställning. Du får även lära dig hur man bygger upp tal utifrån den retoriska arbetsprocessen samt träna på att analysera tal i olika medier.

SKRIVANDE - SVESKR0 - 100 POÄNG

Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig genom det skrivna ordet. Du lär Dig skriva i olika genrer, känna till stilistiska och berättartekniska grundbegrepp och att experimentera med dem i Ditt eget skrivande.

SVENSKA 2 - SVESVE02 - 100 POÄNG

Förkunskaper: SVESVE01
Kan inte sökas av: Högskoleförberedande program, BF eller VO.
Anmärkning: Kursen ingår i den grundläggande högskolebehörigheten
Kursinnehåll: Kursen bygger på Svenska 1 och ger fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket och litteraturen.

SVENSKA 3 - SVESVE03 - 100 POÄNG

Förkunskaper: SVESVE02
Kan inte sökas av: Högskoleförberedande program, BF eller VO.
Anmärkning: Kursen ingår i den grundläggande högskolebehörigheten.
Kursinnehåll: Kursen bygger på Svenska 2 och ger fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket och litteraturen.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2 - SVASVA02 - 100 POÄNG

Förkunskaper: SVASVA01
Kan inte sökas av: Högskoleförberedande program, BF eller VO.
Anmärkning: Kursen ingår i den grundläggande högskolebehörigheten.
Kursinnehåll: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 1 och ger fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket och litteraturen.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3 - SVASVA03 - 100 POÄNG

Förkunskaper: SVASVA02
Kan inte sökas av: Högskoleförberedande program, BF eller VO
Anmärkning: Kursen ingår i den grundläggande högskolebehörigheten
Kursinnehåll: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 2, och ger fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket och litteraturen.

 

PROGRAM-IVÄ KUNGSMAD


KONDITORI SPECIALISERING - BAGKON00S - 100 POÄNG
SPECIALISERING: TÅRTOR OCH DESSERTER

Kan ENDAST sökas av: RL-BAGERI OCH KONDITORI till årskurs 3

BARTEKNIK - DRYBAT0 - 100 POÄNG

Förkunskapskrav: Drycker och ansvarsfull alkoholservering - DRYDRY0
Kan ENDAST sökas av: RL-KÖK & SERVERING till årskurs 3. Ej lärlingar.

MATLAGNING - SPECIALISERING - MALMAL00S - 100 POÄNG
SPECIALISERING: INTERNATIONELL MATLAGNING

Förkunskapskrav: Matlagning 4 - MALMAL04
Kan ENDAST sökas av: RL-KÖK & SERVERING - KOCK-profilen till årskurs 3. Ej lärlingar.

DRYCKER OCH ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING - DRYDRC0 - 100 POÄNG

Kan ENDAST sökas av: HT till årskurs 3

 

Kontakter

Senast uppdaterad: 8 februari 2024