Viktigt att Veta

Här samlar vi viktig information som är bra för dig som elev på Kungsmadskolan eller som vårdnadshavare till barn på Kungsmadskolan att känna till.

Här hittar du kontaktuppgifter, ordningsregler, frånvaro med mera.

Frånvaro

Vid sjukdom, planerade läkar- och tandläkarbesök och liknande anmäler du som vårdnadshavare eller myndig elev själv frånvaro via appen Skola24 eller via Skola24:s e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in i systemet med Mobilt BankID.

För dig som saknar Mobilt BankID finns möjlighet att ringa till skolans reception för att anmäla frånvaro.

Blir du sjuk under skoldagen ska du anmäla även detta i appen eller via e-tjänsten.

Guide - så gör du för att frånvaroanmäla Länk till annan webbplats.

Alternativ skolverksamhet

När du representerar skolan i tävlingar eller till viss del deltar i elevfackliga aktiviteter, är det en del av skolverksamheten vilket räknas som giltig frånvaro. Prata med din mentor för att få frånvaron registrerad på rätt sätt.

Ogiltig frånvaro

Förutom sjukdom och ledighet som du har fått godkänt för är all annan frånvaro ogiltig. Vi kontaktar vårdnadshavare och informerar elevhälsan om du har en hög frånvaro. Är du borta mycket från skolan har du ingen möjlighet att ta del av lektionerna och riskerar därmed inte få något betyg.

Vid ogiltig frånvaro riskerar du även att mista ditt studiebidrag.

Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt. Bidraget betalas ut direkt till dig som är myndig, innan dess till vårdnadshavare.

Resekort

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till ett resekort. Det får du genom en biljett på ett kort eller i Länstrafikens app och det gäller för två resor per dag under vardagar. Skolan löser detta för elever som bor i Växjö kommun. Övriga elever vänder sig till sin hemkommun.

Du får åka utan biljett de fem första dagarna på läsåret.

Kontant resebidrag

Kontant resebidrag kan du bland annat ansöka om när du har minst sex kilometer till skolan och inte kan resa med kollektivtrafiken. Ansökan gör du via blankett. Har du frågor kan du kontakta kuratorn på skolan.

Riktlinje för resebidrag , 237 kB.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsstöd är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid tillfälligt måste inackordera dig under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan.

Inackorderingsstödet söker du via den som ansvarar för gymnasieutbildningarna i din hemkommun. Om du ska läsa på en fristående skola eller riksinternatskola och vara inackorderad, så söker du inackorderingstillägg hos CSN.

När du får inackorderingsbidrag beviljat måste du återlämna eventuellt resekort.

Riktlinje inackorderingsstöd , 237 kB.

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Olycksfallsförsäkring

Alla elever i de kommunala gymnasieskolorna omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Vid olyckor under skoltid, kontakta elevhälsan. Vid behov av hjälp med försäkringen, kontakta skolkuratorn.

Mer information om olycksfallsförsäkring

Reseförsäkring

I vissa fall kan du under din skoltid omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring, t ex på studieresor. Information om detta får du av läraren i samband med resan. Vid behov av hjälp med försäkringen, kontakta skolkuratorn.

På gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs, samt på gymnasiearbetet. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt (F) betygssteg. De olika betygsstegen är mål- och kunskapsrelaterade och visar hur dina studieresultat förhåller sig till de kunskapskrav som finns i kursplanen. Betyg sätts fortlöpande efter varje avslutad kurs och du får därför inga terminsbetyg. Dina betyg samlas i din studieplan som du, när du vill, kan få ett utdrag ur. Du följer din individuella studieplanering via SAITS för elever Länk till annan webbplats..

Individuell studieplan

När du börjar i gymnasieskolan upprättas en individuell studieplan för dig. Av planen skall det framgå hur du valt och kommer att välja inom gymnasieskolan: – program – inriktning – kurser. Planen kommer sedan att kompletteras vid olika tillfällen under gymnasietiden. Det är viktigt att du som elev tillsammans med skolan är aktiv i dina val inom gymnasieskolan. Du följer din individuella studieplanering via Skolportalen, www.barnochutbildning.vaxjo.se

Studieavbrott

Vill du, på grund av sjukdom eller på grund av andra skäl, göra uppehåll i studierna eller sluta helt på skolan kontaktar du både studie- och yrkesvägledare och rektor. Om du väljer att avbryta dina gymnasiestudier i förtid så har du rätt att få stöd av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Skolan hjälper dig att etablera kontakt.

Prövning

Får du betyget F har du rätt att pröva för ett högre betyg. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Examensbevis

Examensbeviset är en sammanställning av betygen i alla kurser samt i det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan. Det finns två olika examina: yrkesexamen och studieförberedande examen. Beviset visar om du har slutfört studierna på ett fullständigt eller utökat program. Tänk på att det krävs godkända betyg i vissa kurser för att få ut en gymnasieexamen.

Ett fullständigt program motsvarar 2 500 poäng. För att ha grundläggande behörighet för studier vid universitet eller högskola måste du ha ett examensbevis med E i examensarbetet samt lägst betyget E i Svenska 1-3, Engelska 5-6 samt Matematik 1. Kurser motsvarande 90% av 2 500 poäng måste vara godkända, högst 10% (250 poäng) får vara underkända.

Studiebevis

Studiebevis får du om du inte uppfyller kraven för en gymnasieexamen, det gäller exempelvis om du saknar betyg i någon kurs eller om du har F i kurser som motsvarar mer än 250 poäng. I studiebeviset ingår alla din betyg på avslutade kurser.

Lärplattformen IST Lärande skola

När du som elev loggar in i lärplattformen IST Lärande skola ser du inlagda omdömen, eventuella anpassningar, betygsvarningar och åtgärdsprogram. Det kommer också gå att se information från utvecklingssamtal. Du får aviseringar till den e-postadress som du fått från skolan.

Dina vårdnadshavare kommer att kunna se dina omdömen och information från utvecklingssamtal, men också eventuella anpassningar, betygsvarningar eller åtgärdsprogram. När något nytt publiceras i lärplattformen får även dina vårdnadshavare ett mail till den e-post de angett i skolportalen.

Det övergripande målet för all studie- och yrkesvägledning är att du som elev ska kunna göra fria, väl medvetna val och känna till dess konsekvenser.

För att kunna göra detta krävs det dels faktainformation, dels kännedom om dig själv och dina möjligheter. Det krävs också kännedom om eventuella hinder av till exempel medicinsk karaktär.

Elevers fria val av studier och utbildning kan dock aldrig ifrågasättas. Det är en demokratisk rättighet och en jämställdhetsfråga av största vikt.

Har du frågor som rör dig och dina studier är du alltid välkommen till studie- och yrkesvägledarna. Vi kan erbjuda dig vägledning kring dina framtida val inom ramen för utbildningen.

Cafeterian har ett hälsoinriktat sortiment och säljer bland annat mellanmålspaket (dryck, fralla med ost och frukt, banan/äpple). Öppettider kl. 07.45–15.00, stängt 08.30– 09.00 samt kl. 13.00–13.30. Fredagar stänger vi kl. 14.30.

I skolrestaurangen äter du fri lunch med självservering. Luncherna är näringsberäknade och du kan följa matsedeln med länkade måltidstips på skolans webbplats.
Öppettiderna för skolrestaurangen är kl. 10.45-13.00.

Om du har allvarlig allergi eller är i behov av specialkost anmäls detta till skolsköterskan

Om du behöver specialkost så fyller du i blanketten "Specialkost och annan kost" som du har fått hem i Kungsmadsmappen. Blanketten lämnas till din mentor. Har du specialkost och sjukanmäler dig ska du även avboka din specialkost på telefon 417 98. För att
undvika köer bör du äta lunch på anvisad tid för lunchrast.

Om du vill klaga på något som har att göra med själva utbildningen ska skolan utreda och ha rutiner för att ta hand om ditt klagomål. Alla klagomål dokumenteras.

I första hand ska du vända dig till din mentor och därefter till din rektor. Är du fortfarande inte nöjd kan du genom mail till utbildningsnamnden@vaxjo.se skriva ner vad du vill klaga på så kommer en tjänsteman att ta kontakt med dig.

Skolinspektionen är alla skolors tillsynsmyndighet och dit kan man göra en anmälan via telefon 08-586 080 00, brev: Box 23069, 104 35 Stockholm eller mejla:
skolinspektionen@skolinspektionen.se

Skolan är arbetsplats för dig och många andra. Självklart
gäller det därför att visa varandra hänsyn och tillsammans skapa ett bra arbetsklimat. Det ansvaret delar du med alla andra på skolan.

Försenad lärare/inställda lektioner

Om en lärare inte har kommit till lektionen inom fem minuter skall någon i klassen gå till receptionen för att få besked om vad som hänt. Under tiden ska klassen vänta kvar vid lektionssalen.

Digital kommunikation

Via skolans lärplattform och skolmail, som du som elev får tillgång till när du börjar på Kungsmadskolan, når du viktig information som rör dina studier. Det är viktigt att du som elev läser din mail dagligen och håller dig uppdaterad kring information som delas i lärplattformen.

Du ansvarar personligen för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Du kommer få utbildning i våra plattformar, studieteknik och informationssäkerhet när du börjar hos oss

Läromedel

Du får låna läromedel till dina kurser. Dessa kan vara både digitala och analoga. Du ansvarar för att hålla reda på, vara rädd om och ta med dig relevant material till alla dina lektioner. Vid kursers slut ska läromedel lämnas tillbaka i gott skick.

Trafik

Cykel, moped, motorcykel och bil parkeras på särskilda platser intill skolan. Detta för att räddningsfordon ska kunna komma fram om det händer något på skolan.

Allergier

Kungsmadskolan ska vara nötfri. Till skolan får du inte ta med produkter som innehåller nötter, jordnötter eller sesamfrö. Undvik också att använda parfyrmer eller hudvårdsprodukter med starka dofter då det finns elever som är överkänsliga mot detta.

Säkerhetsanordningar

Det är viktigt att du känner till skolans utrymningsplaner. De finns uppsatta i varje klassrum. Att brandmaterial och säkerhetsanordningar fungerar är också viktigt, både för dig själv och för andra. Skadegörelse på säkerhetsmaterial är straffbart.

Krisgrupp

Som hjälp och stöd vid kris, olyckor eller andra allvarliga händelser finns skolans krisgrupp. I den ingår skolledningen, representanter för elevhälsan och skyddsombud

Om du inte sköter dig...

Om du uppträder olämpligt och bryter mot skolans ordningsregler kommer skolpersonal/mentor att prata med dig och, om du är omyndig, din vårdnadshavare.

Vid fortsatt olämpligt beteende kan det bli aktuellt med ytterligare disciplinära åtgärder som varning, omplacering eller avstängning. Rektor kan fatta beslut om omedelbar avstängning under tiden utredning sker och fram tills dess att utbildningsnämnden har prövat beslutet enligt Skollagen kap §17-21.

Kontakter

Senast uppdaterad: 20 maj 2024