Försäkringar

Försäkringsbolaget Protector är från och med den 1 januari 2022 Växjö kommuns försäkringsgivare när det gäller olycksfall. Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector.

Försäkringen gäller vid olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolelever.

Hur du anmäler en skada/olycka och kontaktuppgifter till Protector, hittar du i dokumentet "Information om kommunolycksfall Protector" under rubriken Relaterade dokument längst ned på denna sida.

Olyckstillfällen/skadehändelse som inträffat från och med den 1 januari 2022 ska anmälas till Protector enligt information kommunolycksfall, som du hittar under rubriken Relaterade dokument , 240 kB. längst ned på denna sida.

Skada innan 2022-01-01

Olyckstillfälle/skadehändelse som inträffat tidigare än 2022-01-01 ska anmälas till tidigare försäkringsgivare; Länsförsäkringar Anmäl skadan via telefon 0470-720 000 eller via e-post skadeservice@LFkronoberg.se. Växjö kommuns försäkringsnummer är 528431 hos Länsförsäkringar Kronoberg.

Eleven omfattas även av kommunens tjänstereseförsäkring då de är på praktik. Här ska också eleven (vårdnadshavaren) själva göra anmälan till nummer 0770-457 970, försäkringsnumret är 50040040.

Resor med skolan och resor under praktik

Elever som är på skolresor eller praktikresor omfattas av tjänstereseförsäkringen, till exempel när en elev gör sin praktik utanför Växjö kommun eller utomlands.

När elev har praktikplats som innebär att det inte går att åka fram och tillbaka varje dag så omfattas eleven av tjänstereseförsäkringen dygnet runt. Exempelvis praktik flera mil hemifrån eller utomlands.

I de fall elev gör praktik på närmare håll och kan pendla mellan hemmet och praktikplatsen varje dag, så omfattas eleven av tjänstereseförsäkringen från det att eleven åker hemifrån fram tills hen kommer hem igen efter praktikens slut. Om eleven väljer att inte åka direkt hem efter praktikens slut, utan åker till exempel till en vän eller ett köpcentrum, så anses tjänsteresan slut vid det första stoppet.

Det finns en mängd olika moment som försäkringen omfattar, som exempelvis sjuk- och olycksfall, skada på privat egendom som är med på ’tjänsteresan’. Läs mer i försäkringsbrevet.

Andra exempel där försäkringen kan gälla, när elever gör praktik på annan ort och därmed bor borta under praktiktiden, är till exempel om eleven får något stulet.

När elever utför APL, praktik eller prao har huvudmannen för skolan och arbetsplatsen ett delat ansvar för arbetsmiljön. Eleven omfattas av kommunens olycksfall- och tjänstereseförsäkring.

Det är alltid elev (vårdnadshavare) som anmäler olycksfallsskador till kommunens olycksfallsförsäkring och eventuellt tjänstereseförsäkring beroende på olycka.

Instruktioner hur du går till väga hittar du under Relaterade länkar. , 240 kB.

Ersättning för sveda och värk - endast för APL-elever

En elev som skadat sig under sin apl (arbetsplatsförlagt lärande) i gymnasieskolan har möjlighet att få ersättning för sveda och värk eller bestående men, som orsakats under det arbetsplatsförlagda lärandet. Personskadan fastställs enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Eleven ska ansöka om ersättning efter inträffad skada. Kammarkollegiet fattar beslut om och betalar ut ersättningen.

För att ansöka om ersättning ska eleven fylla i en skadeanmälningsblankett och en arbetsskadeanmälan och anmäla skadan till skolförsäkringen.

Anmäl arbetsskada Länk till annan webbplats.

Försäkringen gäller vid olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolelever.

Den personliga elevdatorn och lärplattan (med elevdator avses Chromebook, PC och Macbook och med lärplatta avses ipad eller motsvarande). Alla användare av Växjö kommuns nätverk ska använda skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt. Sveriges gällande lagstiftning och läroplanens värdegrund gäller som grund. Detta innebär att alla ska respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk och värna om såväl sin egen som andras integritet. Vi vill även förtydliga att personangrepp inte är tillåtet.

Elevdatorn och lärplattan får inte användas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning och skolans värdegrund.

Regler och anvisningar:

 • Skolans digitala enheter och nätverk är i huvudsak till för skolarbete.
 • Alla användare på skolnätet ska uppträda ansvarsfullt och vara rädda om skolans digitala IT-utrustning.
 • Det är inte tillåtet att använda någon annans konto och lösenord, du får bara använda ditt eget konto. Du får inte avslöja ditt lösenord för någon annan. Du bör alltid logga ut när du arbetat färdigt.
 • Sveriges lagstiftning gäller även på Internet. Det är inte tillåtet att på något sätt mobba, ofreda eller kränka andra i chattar, e-post eller några forum.
 • Du ska använda ett vårdat språk när du kommunicerar.
 • Program, bilder och musik på Internet får inte användas hur som helst. Du får inte ladda ned, installera eller streama spel, program eller filer som du inte har rättighet till. Piratkopierat material får inte förekomma på skolans digitala enheter.

Elevdatorn och lärplattan är skolans egendom. När eleven ges ett personligt ansvar för en elevdator och lärplatta upprättas en överenskommelse mellan skolan, eleven och dennes vårdnadshavare. Överenskommelsen innebär att eleven och vårdnadshavaren accepterar de regler och föreskrifter som finns kring den personliga elevdatorn/lärplattan. Överenskommelsen övergår automtiskt från vårdnadshavare till elev när den blir 18 år.

Stickprovskontroller kan komma att göras i samverkan med eleven. Om reglerna inte följts, kan avtalet komma att brytas och eleven förlora rätten att disponera en personlig elevdator.

Förvaring och försäkring för Elevdator

Datorerna omfattas av 3 års garanti och försäkring. Försäkringen gäller både i skolan och i hemmet. Försäkringen täcker oförutsedda skador och händelser samt stöld. Stölddelen i försäkringen gäller dock enbart i skolan och ordinarie hem. För att försäkringen ska gälla måste utrustningen hanteras ansvarsfullt och förvaras på ett säkert sätt. Elevdatorn är att betrakta som stöldbegärlig och får därför inte förvaras utan uppsikt på exempelvis raster och idrottslektioner.

Om elevdatorn inte fungerar som den ska, vid skada på datorn eller om datorn kommer bort ska skolans IT-support eller IT-ansvarig kontaktas. En bedömning av datorn och skadan görs och beslut fattas om hur de ska hanteras. Vid förlust av elevdatorn ska en polisanmälan göras. Om förlusten skett under skoltid görs polisanmälan av skolan och om förlusten istället har skett under annan tid ska polisanmälan göras av vårdnadshavare. Om skador har uppkommit genom avsiktlig skadegörelse kan det medföra skadeståndsansvar för elev och/eller vårdnadshavare

Förvaring för lärplatta

Lärplattorna omfattas av 1 års garanti. Däremot ingår inte försäkring för lärplattan. Lärplattan ska hanteras ansvarsfullt och förvaras på ett säkert sätt. Lärplattan är att betrakta som stöldbegärlig och får därför inte förvaras utan uppsikt på exempelvis raster och idrottslektioner.

Om lärplattan inte fungerar som den ska, vid skada på lärplattan eller om lärplattan kommer bort ska skolans IT-support eller IT-ansvarig kontaktas. En bedömning av lärplattan och skadan görs och beslut fattas om hur den ska hanteras. Vid förlust av lärplattan ska en polisanmälan göras – om förlusten skett under skoltid görs polisanmälan av skolan, om förlusten istället har skett under annan tid ska polisanmälan göras av vårdnadshavare. Om skador har uppkommit genom avsiktlig skadegörelse kan det medföra skadeståndsansvar för elev och/eller vårdnadshavare.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 29 november 2023