Innovationshubben

I Innovationshubben utvecklades nya digitala lösningar utifrån Växjö kommuns verksamhetsutmaningar och stora samhällsutmaningar. Här kopplade vi samman verksamhetsexpertis från kommunen med näringslivets innovatörer.

I Innovationshubben blev kommunens verksamhet testbädd för nya banbrytande innovationer, vilka kommunen fick använda som kund medan innovatören fick ägande- och kommersialiseringsrätt.

Innovationshubben – partnerskap för digital innovation

Innovationshubben fångde in behov, utmaningar och förbättringsmöjligheter från kommunkoncernens medarbetare och/eller underliggande medborgarförslag. Alla inkomna förslag utvärderades.

Utvärderingen skedde dels utifrån effektperspektiv, det vill säga vilken nytta en ny digital lösning skulle ge i tids- eller kostnadsbesparingar och dels utifrån ett omvärldsperspektiv, för att ta reda på om det fanns existerande lösningar tillgängliga på marknaden. När nyttan är stor och en nyutveckling med innovationshöjd krävs, var det en intressant utmaning för Diaccess-projektet.

Det är för att öka digitaliseringstakten och finna nya banbrytande lösningar på samhällsproblem som projektet fått finansiering av EU-programmet UIA, eftersom utvecklingen och lärdomarna också kommer gynna fler städer/kommuner, som kan införskaffa den färdigutvecklade lösningen.

Innovationshubben arbetade med upp till 15 utmaningar, fördelade i fem cykler med 1-3 utmaningar per cykel under projekttiden.

Upphandling av innovationspartnerskap

Eftersom det inte alltid fanns någon färdig lösning på marknaden, tillämpades istället upphandling av så kallad innovationspartnerskap. Det betyder att man upphandlar ett partnerskap, istället för en färdig lösning. Upphandlingsförfarandet var upplagt för att finna den mest lämpade partnern att ingå samarbete med. Upphandlingen syftade inte till att införskaffa en produkt eller tjänst, utan just ett partnerskap. När upphandlingen var klar och resulterat i val av ett (eller möjligen flera) partnerföretag, skrevs ett kontrakt som innefattade dels utvecklingsperioden och dels de villkor som skulle gälla när Växjö kommun blev första kund på den färdiga lösningen.

Grunden för innovationspartnerskapet var att skapa förutsättningar för vinning för båda parter i kontraktet. Incitamentet för Växjö kommun var att få en anpassad lösning på ett stort verksamhetsproblem, som skulle leda till effektförbättringar. Därför investerade Växjö kommun tid i utvecklingen av lösningen. Kommunens verksamhetsexpertis kom innovatören till godo, samtidigt som kommunkoncernens verksamhet utjorde en bra testbädd för lösningen. Innovatören erhöll äganderätten till lösningen och har möjlighet att sälja den vidare till fler kommuner/städer/organisationer med samma behov i Sverige och internationellt. Värdet för innovatören låg således i att äga en färdigutvecklad lösning som är testad i verkligheten, där Växjö kommun var första kund och värdefull referens.

Kontakt

Diaccess avslutades 2023. Ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023