Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen tagit, kan du klaga på beslutet. Det kallas för att överklaga.

Om en person fått ett beslut som berör hen personligen, till exempel bygglov, hemtjänst eller skolplacering, så framgår det av beslutet eller de handlingar som medföljer hur beslutet kan överklagas.

I överklagandet ska den som överklagar skriva vilket beslut som överklagas och på vilket sätt hen vill att beslutet ska ändras.

Överklagandet måste vara skriftligt, via brev eller e-post och lämnas till den kommunala myndighet (exempelvis miljö- och byggnämnden eller omsorgsnämnden) som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har fått ta del av det.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den domstol eller myndighet som ska pröva beslutet. Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar man ett beslut att avvisa överklagandet, ett sådant beslut kan överklagas.

Överklaganden i andra fall

Om det inte framgår av ett kommunalt beslut hur det överklagas så kan det överklagas med så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Lagligheten av sådana beslut har varje kommunmedlem (folkbokförd eller ägare av fast egendom i kommunen) rätt att få prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet måste lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att justering av protokollet med det aktuella beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och varför beslutet överklagas. När förvaltningsrätten prövar överklagandet får bara de omständigheter tas hänsyn till som den överklagande hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö.

Förvaltningsrätten prövar om beslutet är förenligt med lag och om beslutet har tillkommit på ett korrekt sätt, eller om den nämnd eller annat beslutsorgan som har fattat beslutet, har överskridit sina befogenheter. Däremot prövas inte beslutets lämplighet. Beslutet kan därför bara fastställas eller upphävas, men inte ändras.

Bestämmelserna om laglighetsprövning regleras i kapitel 13 i kommunallagen.

Kontakt

Om du har frågor om hur det går till att överklaga så kontakta Växjö kommun. Telefonnummer 0470-410 00 eller via e-post: info@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 6 maj 2024