Så kan du påverka som ung

Det finns flera sätt att påverka för dig som är ung i Växjö kommun. Bland annat via kommunens egna e-tjänst eller via Lupp-enkäten.

Även du som är ung kan påverka beslut i kommunen. Har du synpunkter, beröm eller klagomål kan du lämna in dessa via e-tjänsten.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Barnkonventionen

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Den nationella ungdomspolitikens mål grundar sig i Barnkonventionen och bör alltid beaktas vid frågor som rör barn under 18 år. Dessa är:

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
• Alla barn har rätt till liv och utveckling
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den accepterad (UNICEF)

Ungdomspolitik

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och påverkar ungdomars liv inom en rad olika områden så som skola och utbildning, arbete, boende, hälsa, fritid, trygghet, kultur och inflytande. Alla statliga beslut och insatser ska ha ett ungdomsperspektiv, då ungdomspolitiken är bindande för myndigheter. Genom Barnkonventionen ställs stora krav på kommunernas arbete med barn och unga.

Lupp-enkäten

Med bakgrund av detta har Växjö kommun de senaste åren genomfört ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik), där ungas upplevelser inom olika områden undersöks. Genom Lupp får kommunen:
• kunskap om unga
• samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
• underlag i beslutsprocesser som rör unga

MUCF är samordnare och verkar som stöd för enkätinsamlingen. Alla Sveriges kommuner och regionförbund får en inbjudan att genomföra Luppen varje år. Bland alla Sveriges kommuner har fler än hälften någon gång genomfört Lupp. Växjö kommun är en av de kommuner som genomfört Lupp flest gånger. Växjö kommun har valt att genomföra Lupp vart tredje år sedan 2003, övriga år var 2006, 2009, 2012, 2015 och 2018. Växjö kommun har därmed många års insamlade svar från unga i kommunen att jämföra och analysera.

MUCF

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) är en förvaltningsmyndighet. Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att:
• Ta fram, samla och sprida kunskap
• Bidra till samordning av statliga insatser
• Samverka med myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhällets organisationer
• Fördela statsbidrag

Senast uppdaterad: 16 maj 2023