Krisberedskap

Är du förberedd inför en kris? På den här sidan har vi samlat information om vad du kan göra för att förbereda dig för en kris, hur du får information vid en krishändelse och vilket ansvar kommunen har. Du kan även läsa mer om hur du kan engagera dig för att hjälpa andra.

Så får du information vid en kris

Vid en krishändelse är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Växjö kommun använder flera olika system och kanaler för att nå ut med information vid en krishändelse.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga funktioner i samhället. Vid en allvarlig händelse får du information på följande sätt:

 • Ett Viktigt meddelande till allmänheten - VMA utsänds via radio, och/eller rullas i TV-bilden eller genom tyfonsignal.
 • Via Växjö kommuns webbplats där startsidan innehåller information om aktuellt läge, kontaktuppgifter med mera.

Om dessa kanaler av någon anledning inte fungerar kan information komma att spridas på annat sätt, exempelvis med flygblad eller via högtalarbil.

Ett VMA kan inom Växjö och Ingelstads tätorter föregås av tyfonsignalen Viktigt Meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör tyfonsignalen ska du:

 1. Söka skydd inomhus
 2. Stänga dörrar, fönster och ventiler
 3. Lyssna på radion för information, främst P4 - Radio Kronoberg

VMA testas regelbundet

Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mer information om varningssystem kan du få på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats.

Varningssystem vid krigsfara och krig

Om Sverige skulle hamna i ett läge av krigsfara eller krig används ett varningssystem för att du snabbt ska kunna söka skydd undan exempelvis ett flyganfall. Varningar kan utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio. Du kan läsa mer om detta på vår sida om varningssystem vid krigsfara och krig.

Informationsnumret 113 13 Länk till annan webbplats. är till för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar. All information som lämnas på 113 13 är verifierad, vilket betyder att den till exempel är avstämd med kommunen där händelsen har ägt rum.

Vi använder kommunens webbplats som primär kanal för att informera vid en eventuell kris. Krismeddelanden markeras på webbplatsens startsida genom ett tydligt avgränsat och markerat meddelande.

Vi använder även Växjö kommuns facebooksida Länk till annan webbplats. för att informera om krishändelser och vad du kan göra för att skydda dig.

Sveriges Radio P4 Kronoberg är din viktigaste kanal när internet inte fungerar. Lyssna på radion för löpande information. I Kronobergs län finns SR P4 Kronoberg på frekvensernas 101,0 och 101,8 samt 99,5 (i Markaryd).

Så förbereder du dig

Har du funderat på hur ett längre el- eller vattenavbrott skulle påverka dig och din omgivning? Att vara förberedd betyder att du bättre klarar att hjälpa dig själv och andra när delar av samhället har stannat. Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i sju dygn. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Undersökning om kommuninvånarnas hemberedskap

För att skapa underlag för kommunens planering för kriser och höjd beredskap genomfördes hösten 2022 en undersökning om kommuninvånarnas hemberedskap. Du kan läsa mer på sidan Enkätundersökning om kommuninvånarnas hemberedskap.

Dinsäkerhet.se en webbplats från MSB

Även webbplatsen DinSäkerhet Länk till annan webbplats. riktar sig till dig som privatperson. Webbplatsen ger dig redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme genom bland annat tips på krisberedskap.

På webbplatsen kan du också hitta och beställa broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som driver DinSäkerhet.se

Så jobbar Växjö kommun

Grunden i arbetet med att bygga upp samhällets beredskap måste ligga i en generell förmåga att hantera kriser, oavsett hur de ser ut. För att klara vår verksamhet och ha förmåga att hantera en krishändelse måste därför kommunen ha en utbildad och övad organisation för krishantering.

Vid en kris har Växjö kommun ansvar för att hantera samordning av samhällsstörningar inom kommunen. Samhället måste fungera även vid en kris och det är viktigt att verksamheter som vård, omsorg och skola klarar av grundläggande verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär.

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt lag ska kommunen regelbundet analysera risker och sårbarheter i kommunen. Syftet är att identifiera risker och hot och vidta åtgärder för att stärka vår beredskap för allvarliga händelser.

Växjö kommuns risk- och sårbarhetsanalys baseras på bestämmelser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är ett ständigt pågående arbete för att utveckla förmågan att hantera krishändelser. Risk- och sårbarhetsanalysen tas fram tillsammans med alla kommunens verksamheter och bolag som bedömer robusthet och sårbarhet i sina specifika verksamheter.

Krissamverkan Kronoberg

Kronobergs län har organiserat samverkan i nätverket Krissamverkan Kronoberg. Det är ett brett nätverk med representanter från många olika samhällsaktörer:

 • kommunerna i länet och deras räddningstjänster
 • Länsstyrelsen
 • Polisen
 • Region Kronoberg
 • SOS Alarm
 • Försvarsmakten

Krissamverkan Kronoberg jobbar i samverkan före, under och efter krisen. Det innebär att vi arbetar tillsammans för att minska sårbarheten och för att öka beredskapen att hantera olika händelser. När en kris eller allvarlig olycka inträffar finns även särskilda rutiner för att snabbt kunna komma igång med den gemensamma krisledningen.

2017 undertecknade parterna i Krissamverkan Kronoberg en ny överenskommelse Länk till annan webbplats. om hur fortsatt samverkan ska ske.

Vill du engagera dig?

Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap. När kriser och större olyckor inträffar kan det visa sig att ordinarie planerade resurser inom krisberedskapen inte räcker till och i det läget behöver de aktörer som hanterar krisen förstärkning.

Växjö kommuns frivilliga insatsstyrka - KIS

KIS har skapats i samverkan mellan Växjö kommun och flera frivilligorganisationer och består av en ledningsfunktion som till sitt förfogande har personal för bland annat radiosamband, transport och flyg. 

KIS förfogar över terrängbilar för olika transportuppdrag, bandvagnar för att kunna ta sig fram i väglös terräng och utrustning för eftersläckning av skogsbränder. Alla fordon och all materiel består av överskottsmaterial från försvaret och hanteras och underhålls av egen personal.    

KIS lyder under kommunens krisledningsstab och kan vid behov samverka med andra myndigheter och organisationer, exempelvis räddningstjänst. KIS har haft uppdrag i samband med stormarna Gudrun och Per, vid skogsbränder och vid eftersök av försvunna personer. 

Kontakta KIS

Om du är intresserad av att delta i KIS är du välkommen till ett gäng vars insatser kan komma andra till nytta och där din medverkan gör skillnad! Hör av dig till Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 för mer information om KIS.

Frivilliga inom krisberedskapen

Det finns också möjlighet att engagera sig i någon av de många frivilliga försvarsorganisationerna, trossamfunden eller andra ideella organisationer i landet. Alla bidrar tillsammans till att stärka samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar.

Mer information om frivilligorganisationer på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 juli 2024