Krisorganisationen

Vid en störning eller kris i samhället aktiveras kommunens krisorganisation. Den som har ansvaret under normala förhållanden har också ansvaret vid en kris, vilket innebär att krisen ska hanteras så nära den drabbade verksamheten som möjligt. Men vid större händelser kan dessa verksamheter behöva stöd från den centrala krisorganisationen.

Krisledningsnämnden

Här sitter politiker som även utgör kommmunstyrelsens arbetsutskott. Det är ordförande som avgör när nämnden ska börja gälla. 

Kommunchef är högsta beslutande tjänsteperson i krisarbetet.

Den centrala krisledningsstaben (CKL)

Är kommunchefens ledningsstöd som innehåller funktioner för bland annat ledning och samverkan, administration, analys och kommunikation. Staben ska kunna verka dygnet runt och är sammansatt av tjänstepersoner från kommunala verksamheter och bolag

Kommunikationsavdelningen 

Informerar allmänheten, kommunorganisationen och media. Under en extraordinär händelse samordnas information/kommunikation av den centrala krisledningsstaben.

Kommunalt krisstöd

Det kommunala krisstödets uppgift är att ge medmänskligt stöd vid allvarliga händelser som berör många. Stödet kan vara såväl praktiskt som psykosocialt.

Kommunala krisstödet bemannas av personer som bedöms som lämpliga och är vana att hantera olika typer av händelser i sin ordinarie yrkesutövning inom Växjö kommun. Om kommunen öppnar ett tillfälligt krisstödscenter kommer information om det publiceras på kommunens webbplats och i andra relevanta kanaler.

Växjö kommuns frivilliga insatsstyrka (KIS)

Består av personal ur frivilligorganisationer. KIS kan utföra uppdrag direkt åt kommunen men kan också användas av räddningstjänsten, polis- och sjukvårdsmyndigheterna.

SOS Alarm

Ansvarar för flera av de larm som krävs för att snabbt kunna organisera kommunens krisorganisation.

Samverkande myndigheter och organisationer

Kommunen kan samverka med ett antal olika myndigheter och organisationer, beroende på vad som krävs för den specifika händelsen. Exempel på sådana är:

  • polis
  • länsstyrelse
  • annan kommun
  • frivilliga organisationer
  • transportföretag med flera
Senast uppdaterad: 28 december 2023