För dig som väljer privat assistansanordnare

Om du väljer en privat assistansanordnare eller att vara egen arbetsgivare är det en del du måste känna till.

Privata företag som utför personlig assistans ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om du väljer att vara egen arbetsgivare, behöver du inget tillstånd från IVO, men däremot måste du anmäla till IVO att du är egen arbetsgivare för dina personliga assistenter.

Du ska skicka in en kopia på avtalet mellan dig och din assistansanordnare till följande adress:

Växjö kommun
Omsorgsförvaltningen, Myndighetsavdelningen
Box 1222, 351 12 Växjö.

Byter du utförare skickar du in nytt avtal.

I ditt beslut om personlig assistans, står det hur många timmar du har rätt till hjälp och hur timmarna ska fördelas över dagen för att tillgodose dina behov.

Kommunens handläggare har rätt att besöka dig för att bedöma om det stöd du får motsvarar dina behov. Detta gäller oavsett om du har en privat utförare för din personliga assistans eller om du själv är arbetsgivaren.

Innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden ska den privata utföraren, eller du som är egen arbetsgivare, lämna uppgifter om de personliga assistenterna till kommunen.

Kommunen behöver veta om assistenten:

  • är en närstående person eller en person som du bor tillsammans med
  • inte har fyllt 18 år
  • är bosatt inom eller utanför EES området. (EU-länderna samt Island, Lichtenstein och Norge.)

Om kommunen bedömer att den personliga assistenten saknar förmåga att arbeta som assistent kan kommunen begära in ytterligare uppgifter.

Arbetstiden ska rapporteras till kommunen

Den privata utföraren eller du som är egen arbetsgivare ska skicka in en tidrapport där det framgår vilka tider som assistenten har arbetat.

I tidrapporten redovisas arbetstiden en kalendermånad i taget och den ska skickas in när månaden är slut. Du ska själv skriva under tidrapporten.

Använd gärna kommunens blankett. Det går också bra att använda Försäkringskassans blankett Räkning för assistansersättning (FK 3057) och Tidsredovisning (FK 3059) eller någon motsvarande blankett där samma uppgifter framgår.

Ersättning och återbetalning

Växjö kommun ersätter din assistansanordnare för utförd personlig assistans. Ersättningen motsvarar det timbelopp som staten bestämt för assistansersättning. Ersättningen som betalas ut får enbart användas för personlig assistans.

Om Försäkringskassan beviljar dig assistans, för tid du fått ersättning från kommunen, ska din assistansanordnare återbetala den del som täcks av Försäkringskassans beslut till kommunen.

Om felaktiga uppgifter har lämnats in har kommunen rätt att besluta att ersättningen ska återbetalas.

Fakturering till kommunen

Din assistansanordnare ska fakturera kommunen varje månad för utförd assistans under föregående kalendermånad.

Växjö kommun arbetar för att alla fakturor till kommunen ska vara elektroniska, enligt ny europeisk standard. Referenskoden är 33520271. Referenskoden ska skrivas i rätt fält i det elektroniska dokumentet och inte placeras i någon bilaga eller i adressfältet. Det är också viktigt att referenskoden står för sig själv och inte tillsammans med någons namn eller annan text.

Senast uppdaterad: 1 september 2023