Bakgrund till Barnens bästa gäller

Växjö kommun har under flera år arbetat med tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa, pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet för att barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin egen potential.

Arbetet med tidiga insatser behöver fortsätta samt utvecklas vidare. Särskilt fokus ligger på samverkan mellan utbildningsförvaltning, socialtjänst, hälso-sjukvården, polis och idéburen sektor.

Projektet startades utifrån nämndernas uppdrag att se över möjligheten att ta till vara på de goda erfarenheter och resultat som Skottlandsmodellen, Getting it right for every child har kommit fram till.

Utvecklingsarbetet med Barnens bästa gäller påbörjades i ett par pilotområden under 2019 och utökas efterhand på fler enheter och förväntas nå full implementering 2023. I takt med att det länsövergripande arbetet fortskrider genomförs tester av materialet i verksamheter som tex. praxismodellen, barnens bästa hjulet och en barnets plan.

Skottlandsmodellen

Arbetssättet enligt Skottlandsmodellen som ska eftersträvas är en samverkansmodell för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd från flera aktörer. Upprättandet av en barnets plan, ska underlätta arbetet för både barn, vårdnadshavare, profession och ska upprättas tillsammans med barn och vårdnadshavare. En barnets plan, följer barnet över tid och delas med samverkande aktörer.

Vårdnadshavare ska veta vem dom ska vända sig till för att få råd och stöd gällande barnet och dess livssituation. Effekterna av arbetssättet enligt Skottlandsmodellen innebär en minskning av byråkratin samt bidrar till snabbare beslutsprocesser.

Arbetet med barnens bästa gäller i Växjö kommun, startade 2018, under första projektåret formerades projektet och under det andra projektåret 2019 startade två piloter i förskolan. Under ht-19 ingick också en av grundskolorna årskurser F-3, i ett av områdena i piloten.

Arbetet med att införa barnens bästa gäller i Växjö kommun genomförs inom budgetram och av en projektledning. Övergång till drift beräknas till 2021 beroende på om den länsgemensamma samverkansmodellen, en barnets plan är framtagen samt ett gemensamt digitalt lagringsutrymme för barnplanen finns tillgängligt.

Kronobarnsmodellen

Kronobarnsmodellen är namnet för en kommande länsgemensam arbetsmodell och ett länsgemensamt förhållningssätt i arbetet med barn och unga. Modellen handlar om att, med Barnkonventionen som grund, arbeta för att främja barns uppväxt genom tidiga och samordnade insatser.

I Kronobarnsmodellen ingår olika verktyg för att underlätta det förebyggande arbetet. De delar av modellen som prövas under hösten 2020 är praxismodellen som innehåller stöd vid misstanke om att ett barn behöver hjälp och som påvisar ansvar och en arbetsprocess, barnets plan som sammanfattar barnets behov och vilka som gör vad och när för att tillgodose barnets behov, och funktionen barnens bästa-ansvarig som är ytterst ansvarig för att alla barn får tillgång till rätt stöd utifrån sina behov.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023