Avfall och återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att ditt hushållsavfall tas omhand. Avgiften du betalar för sophämtningen ska täcka våra kostnader för hämtning, behandling av dina sopor och administrationen.

Vi har ansvaret för att hushållssoporna hämtas och vi tömmer slambrunnarna i hela kommunen. Hushållssoporna hämtas av en entreprenör, ett privat företag, på uppdrag av Växjö kommun. Tömning av slambrunnar och transport av containrar från återvinningscentraler sköts av kommunens egen personal.

Södra Smålands avfall och miljö tar över ansvaret

Från och med 1 januari 2019 kommer avfallshanteringen i Växjö kommun att skötas av det nya kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM). Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och kommer att ansvara för sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

Under hösten kommer du som idag är kund hos Växjö kommun få information om det nya bolaget, till exempel nya kontaktuppgifter eller hur fakturering kommer att ske.

Fyrfack kommer till Växjö

Vintern år 2020 kommer ett nytt källsorteringssystem införas för villaägare i Växjö kommun. Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare kan sortera ditt avfall i två kärl på din tomt istället för att åka till en återvinningsstation. Varje kärl är indelat i fyra fack där du kan sortera matavfall, restavfall, tidningar och glas, samt pappers-, plast- och metallförpackningar. Allt material som samlas in där återvinns.

När fyrfackssystemet införs, gäller nytt dragavstånd. Kärlen ska då stå placerade 0–3 meter från tomtgränsen. Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är 2x1 meter om kärlen ska stå bredvid varandra och rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter.

Fyrfackssystemet kommer införas i ett område i taget och när det är dags för ditt område, kommer du få information och erbjudande i brevlådan. Genom att införa detta system vill vi minska transporterna till och från återvinningsstationerna, öka återvinningen och ge våra kunder en bättre service.

Vad händer sedan med soporna?

De vanliga hushållssoporna som hämtas vid alla fastigheter skickas vidare till en förbränningsanläggning. Där omvandlas energin i avfallet till fjärrvärme.

Matavfall samlas in separat och lämnas till rötning vid kommunens avloppsreningsverk Sundet i Växjö. Där blir det dels ett miljövänligt fordonsbränsle, och dels en näringsrik rötrest som används som gödsel på åkermark.

Vem betalar?

Sophämtningen är helt avgiftsfinansierad. Det betyder att det du betalar för sophämtningen ska täcka våra kostnader för att ta hand om allt avfall. Taxan är också miljöstyrande. Det betyder att vi väljer den insamling och behandling av avfallet som är bäst för miljön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2018
Bygga och bo