Avloppsslam och latrin

Du kan beställa hämtning av slam och latrin eller ta hand om latrin själv om du gör det på ett sätt som är bra för miljön.

Kontakta Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) om du vill beställa hämtning av slam eller latrin, telefon 0470- 59 95 00 eller info@ssam.se.

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt.

Om du har enskilt avlopp, till exempel en trekammarbrunn så får du ett brev med information om när vi kommer och tömmer din brunn. Vi kommer en gång om året. Se till att chauförren enkelt kan ta sig fram till brunnen när det är dags att tömma den.

I undantagsfall kan du få tillåtelse för hämtning av slam vartannat år. 

Latrinkärl från torrtoa hämtas vid särskilda hämtningsturer som du får meddelande om i förväg. Du får själv se till att det fulla latrinkärlet står på samma hämtningsplats på hämtningsdagen som det vanliga sopkärlet. I latrinkärlet får du lämna urin, avföring och toalettpapper, ingenting annat.

Använd inte plastsäckar i latrinkärlet. Om plast, sopor och andra främmande föremål läggs i latrinkärlet så fungerar inte den biologiska behandlingen.

Tänk på att även blöjor innehåller plast - paketera dem väl och lägg dem i soppåsen istället

Budning

Tät tank töms efter beställning från dig som abonnent,  det kallas för budning.

  • BDT - brunn Brunn enbart för bad, disk och tvätt, töms i samband med tömning av slamavskiljare eller tät tank.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Bygga och bo