Projekt för biologisk mångfald

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen.

Hanefors ligger ett par kilometer söder om Ingelstad tätort och utgörs av ett restaurerat vattendrag, våtmarker, löv- och strandskogar och en nyskapad fuktig betesmark. Området har höga naturvärden och här finns många ovanliga arter knutna till de speciella naturmiljöerna. Hanefors är även ett välbesökt rekreationsområde för Ingelstadbor.

Syftet med projektet var att bilda ett naturreservat av Hanefors för att långsiktigt bevara och utveckla områdets höga naturvärden samt säkerställa och utveckla området för friluftslivet. Beslut om reservatsbildning togs i Samhällsbyggnadsnämnden i mars 2023.

Översikt över del av Hanefors naturreservat med vattendrag och spänger.

Projektet delfinansieras med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

För att kunna ta ett utökat ansvar och utföra en förbättrad vattenhushållning har Växjö Stifts Prästlönetillgångar valt (PLT) att inventera hela sitt markinnehav för att få bättre beslutsunderlag för åtgärder bland annat våtmarksrestaurering. I detta projekt har PLT identifierat tre lägen på deras fastigheter där det finns god potential att restaurera våtmarker.

Syftet med våtmarkssatsningen är att minska avgången av klimatgaser, bidra till kolinbinding, minska övergödning, förbättra vattenhushållning, förbättra rekreationsmöjligheter och öka den biologiska mångfalden.

Projektet delfinansieras med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Några kilometer väster om Rottne har en utdikad mossodling identifierats som mycket lämplig för att återskapa en våtmark. Projektet har undersökt möjligheter och förutsättningar för en restaurering och återvätning av de utdikade mossodlingarna. Syftet med restaureringen är bland annat att gynna biologisk mångfald, minska utsläppen av växthusgaser och fördröja vattnet i landskapet. Ytan för restaurering av våtmark uppgår till ca 4,5 hektar.

Projektet delfinansieras med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Runt Växjö stad går cykelrundan Växjö runt som är 41 km lång. I detta projekt önskar vi vidareutveckla platser och gröna miljöer längs cykelrundan där vi vill att besökare hoppar av cykelsadeln för en runda till fots i naturreservat och utmed sjöar. Projektet innebär framtagning och uppsättning av informationsskyltar samt några platsspecifika åtgärder med naturinformation. Skyltarna informerar bland annat om naturvård, pollinering, sjömiljö samt friluftsliv som lyfter fram allemansrätten. Förhoppningen är att projektet ska kunna bidra till att göra Växjö runt till en heldagsutflykt med ett lärande.

Projektet delfinansieras med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Syftet med detta projekt är att förbättra innehållet i en välbesökt skolskog vid Kala höjdens i Bokhultets naturreservat. Detta görs bland annat genom att anlägga en lekotop (en form av lekplats med naturliga material av stockar, stenar och pinnar m.m.) i en äldre lövskog för att ge en plats för barn att leka och lära in ute i skogen. Till lekotopen hör bland annat lekmaterial i naturmaterial, entréplats, information riktad till barn och även ett väderskydd.

Projektet delfinansieras med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sjön Dällingen i Dädesjö har ett rikt fågelliv med över 150 fågelarter rapporterade från sjön och dess omgivningar. Det rika fågellivet gör sjön till ett intressant område för fågelskådare och övrig naturintresserad allmänhet att besöka.

I detta projekt planerar Växjö kommun att bygga en fågelplattform vid Dällingens södra strand för att öka möjligheterna till fågelskådning, naturupplevelser och rekreation. Plattformen förses med informationstavlor om sjöns fågelliv och naturvärden.

Projektet delfinansieras med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Växjö kommun har fått tre bidrag från Skogsstyrelsen för att bevara och öka den biologiska mångfalden genom olika naturvårdsinsatser i tre större skogsområden; Sikabacken (11 hektar), Södra Teleborg (8 hektar) samt norra delen av Evedalsåsen (9 hektar). Bidraget Skogens miljövärden är en del inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Insatserna består i huvudsak av att hugga bort inträngande gran och björk för att gynna ek och andra ädellövträd samt blommande buskar och träd. Gamla greniga träd gynnas på så sätt genom att de får mer solljus. Även yngre träd gynnas genom att frihugga runt omkring dem. En annan åtgärd är att skapa död ved vilket gynnar många arter av insekter.

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer det finnas skyltar som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden.

Några av de blommande gräsmattor du kan hitta i Växjö kommun:

 • Hovs aktivitetspark på Hov
 • Lillestadsvägen på Norr
 • Mörners väg/Arabygatan på Västra mark
 • Mörners väg/Samarkand på Västra mark
 • Risingevägen/Ekobacken på Öster
 • Skärvet på Söder
 • Torparvägen på Teleborg.

Den största arealen av de gräsytor som inte slås är fortfarande så kallade långgräsytor där syftet inte är att skapa ängslika förutsättningar för den biologiska mångfalden, utan främst att ytorna har en låg skötselkostnad.

För att gynna det speciella djur- och växtlivet i Sjölidens gamla sandtäkt har det gjorts ett antal åtgärder:

 • Det har byggts en fem meter hög brant som ska fungera som häckningsplats för backsvalor. Området runt Sjöliden är en bra livsmiljö för just backsvala med gott om insekter vid sandtäkten och vid Södra Bergundasjön
 • Fröer av ängsväxter har såtts in för att gynna pollinatörer
 • Oönskad vegetation har tagits bort så att de sällsynta växterna dvärglin och strandlummer ska få bre ut sig.
 • Nya betesmarker har skapats vilket bidrar till att behålla den rika floran.

Projektet delfinansieras med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Föreningar kan få stöd genom LONA

LONA står för ”lokala naturvårdssatsningen”, och både kommuner och föreningar kan söka pengar till projekt kring biologisk mångfald. Du får bidrag med 50-90 procent av kostnaden för ditt projekt.

Senast uppdaterad: 23 juli 2024