Projekt för biologisk mångfald

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen.

Växjö kommun har fått tre bidrag från Skogsstyrelsen för att bevara och öka den biologiska mångfalden genom olika naturvårdsinsatser i tre större skogsområden; Sikabacken (11 hektar), Södra Teleborg (8 hektar) samt norra delen av Evedalsåsen (9 hektar).

Insatserna består i huvudsak av att hugga bort inträngande gran och björk för att gynna ek och andra ädellövträd samt blommande buskar och träd. Gamla greniga träd gynnas på så sätt genom att de får mer solljus. Även yngre träd gynnas genom att frihugga runt omkring dem. En annan åtgärd är att skapa död ved vilket gynnar många arter av insekter.

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer det finnas skyltar som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden.

Några av de blommande gräsmattor du kan hitta i Växjö kommun:

 • Hovs aktivitetspark på Hov
 • Lillestadsvägen på Norr
 • Mörners väg/Arabygatan på Västra mark
 • Mörners väg/Samarkand på Västra mark
 • Risingevägen/Ekobacken på Öster
 • Skärvet på Söder
 • Torparvägen på Teleborg.

Den största arealen av de gräsytor som inte slås är fortfarande så kallade långgräsytor där syftet inte är att skapa ängslika förutsättningar för den biologiska mångfalden, utan främst att ytorna har en låg skötselkostnad.

Föratt gynna det speciella djur- och växtlivet i Sjölidens gamla sandtäkt har det gjorts ett antal åtgärder:

 • Det har byggts en fem meter hög brant som ska fungera som häckningsplats för backsvalor. Området runt Sjöliden är en bra livsmiljö för just backsvala med gott om insekter vid sandtäkten och vid Södra Bergundasjön
 • Fröer av ängsväxxter har såtts in för att gynna polllinatörer
 • Oönskad vgetation har tagits bort så att de sällsynta växterna dvärglin och strandlummer ska få bre ut sig.
 • Nya betesmarker har skapats vilket bidrar till att behålla den rika floran.

Projektet delfinansieras med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Föreningar kan få stöd genom LONA

LONA står för ”lokala naturvårdssatsningen”, och både kommuner och föreningar kan söka pengar till projekt kring biologisk mångfald. Du får bidrag med 50-90 procent av kostnaden för ditt projekt.

Senast uppdaterad: 28 september 2022