Restaurering av Växjösjöarna

Växjösjöarna är det sammanhängande sjösystemet Barnsjön, Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön.

Växjösjöarna är fortfarande starkt påverkade av övergödning från gamla utsläpp av avloppsvatten. Det läcker fosfor från bottensedimenten i sjöarna som orsakar kraftig algblomning på sommarhalvåret. Regn på asfaltsytor och annan hård mark i staden sköljer även ner mycket föroreningar i det vi kallar dagvattensystemet. Dagvattnet rinner sedan ut i sjöarna. Därför har Växjö kommun genomfört olika åtgärder som har förbättrat sjöarna de senaste decennierna. Det handlar om muddring, anläggningar för rening av dagvatten, reduktionsfiske och bottenbehandling.

Läs mer

På 1970-talet togs de första besluten om att Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön skulle bli renare. Trummen muddrades och reduktionsfiske genomfördes. På 1990-talet genomfördes dagvattenrening. Även Växjösjön där man hade genomfört muddringsförsök redan på 1800-talet muddrades, reduktionsfiske och dagvattenredning genomfördes. Periodvis blev Trummen och Växjösjön badbara. Även i Södra bergundasjön gjordes muddringsförsök.

År 2014 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsstrategi med syfte att uppnå så kallad god status i hela sjösystemet. God status innebär ett välmående ekosystem, att fiskarna mår bra, att vattnet är klart och att sjön är trevlig att bada i. Ett antal olika projekt såsom utökad dagvattenrening, reduktionsfiske och behandling av bottnar genomfördes med goda resultat.

2016 uppnåddes målen om god status när det gäller fosfor och siktdjup i Trummen med en förbättring om cirka 70 respektive 50 procent för parametrarna siktdjup och fosfor. Växjösjön har också fått en förbättrad vattenmiljö och uppnådde 2018 god status med avseende på växtplankton. En förbättring av vattenmiljön har även observerats i Södra Bergundasjön, efter bottenbehandlingen 2019–2020 ändrades status för växtplankton och fosfor från otillfredsställande till måttlig.

För att sjöarna inte ska återgå till ett övergött läge med tiden, krävs ytterligare sjörestaureringsinsatser. Ett förslag på ny omfattande förvaltningsplan för de fyra Växjösjöarna, perioden 2022–2032 är därför framtagen. Förslaget innehåller:

  • Reduktionsfiske i samtliga sjöar.
  • Fullföljande av aluminiumbehandling i Växjösjön och Södra Bergundasjön. I Norra Bergundasjön kommer aluminiumbehandlingen påbörjas, men den kommer inte vara helt klar när planen är slut.

Resultatet av dessa insatser kommer innebära att god status uppnås i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön. Norra Bergundasjön får kraftigt förbättrad näringsstatus och goda förutsättningar att uppnå god status på 2030-talet.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023