Projekt inom transporter

För att öka hållbara transporter och minska utsläpp från just transporter bedriver Växjö kommun ett antal projekt.

SUMBA står för Sustainable Urban Mobility and commuting in Baltic cities och är ett EU-projekt som verkar för att öka hållbar pendling och som pågick oktober 2017 till mars 2021. Resultatet av projektet blev cykelbiblioteket som är en del i Växjö kommuns långsiktiga strategi att främja cykel framför bil. I cykelbiblioteket kan Växjöbor boka och under en provperiod testa olika sorters cyklar för cykelpendling. Ett förlängningsprojekt, SUMBA+, avslutades i december 2021. Förlängningsprojeket finansierade cykelbibliotekets nya webbplats för bokning av cykel.

Cykelbiblioteket på Växjö kommuns webbplats.

På SUMBAS webbplats finns mer information om projektet Länk till annan webbplats..

Växjö kommun leder det tre-åriga EU-finansierade projektet CoBiUM. I projektet deltar även Energikontoret Sydost (Sverige), Danish Cycling Tourism (Danmark), University of Greifswald (Tyskland), City of Slupsk (Polen), City of Gdynia (Polen). Genom att marknadsföra lastcyklar syftar CoBiUM till att minska utsläppen av växthusgaser och att minska biltrafiken. Det leder till att trycket på parkeringsplatser kommer att minska, vägarna blir säkrare och ljudnivån i staden kommer att sänkas. Detta gör att livskvaliteten i projektdeltagarnas städer kommer att öka.

I projektet kommer olika piloter att implementeras inriktade mot tre olika målgrupper, privatpersoner, offentlig verksamhet och företag. Genom att samarbeta kring frågan mellan projektpartnerna kommer piloterna kunna utvärderas både innan och efter implementering för att bli så bra som möjligt. Efter att piloterna är genomförda kommer en handbok om hur el-lastcyklar kan implementeras i städer att skrivas. Genom spridning av projektets resultat är förhoppningen att fler städer i regionen kring Södra Östersjön ska inspireras och ta till sig av arbetet.

Resolve är ett femårigt EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter. Tillsammans med nio partners från åtta olika EU-länder kommer olika aktörer från länet att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet. Länsstyrelsen samordnar projektet i Kronobergs län. Växjö kommun ingår tillsammans med Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Citysamverkan i en så kallad Stakeholders group.

Mer om Resolve på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 12 juni 2024