Ett urval av våra yrken

Bygglovsingenjör

Bygglovsingenjören ger information till den som ska bygga och handlägger bygglov. Utan bygglovsingenjörer skulle nog vår kommun se lite annorlunda ut. Byggnader skulle hamna på konstiga ställen, byggas om så att de tappade sina kulturvärden med mera. Du ger råd och är bollplank vid planering av byggen och handlägger bygglov.

Mätningsingenjörer

Som mätningsingenjör arbetar du med bland annat husutstakningar och framtagande av nybyggnadskartor. Ena stunden är du ute på fältarbete i naturen, andra stunden är det social kontakt med invånare i samband med nybyggnation. Varje nytt uppdrag kräver nya lösningar, inget är det andra likt.

Planarkitekter

Planarkitektens roll är att upprätta detaljplaner för nya stadsdelar, bostadsområden och industriområden.

Ingenjörer och tekniker

Inom flera avdelningar på förvaltningen arbetar ingenjörer, tekniker och projektledare inom miljö, projektering, GIS och mätteknik, VA-processer, skog, park, mark och trafik. De arbetar tillsammans med både interna och externa intressenter inom de olika projekten.

Laboratoriepersonal

Vid avloppsreningsverket Sundet finns eget laboratorium där vi med provtagning och analyser följer processerna för dricksvattenproduktion och avloppsteknik vid de olika vattenverken och reningsverken.

Anläggningsarbetare och maskinförare

På förvaltningen finns maskinförare och anläggningsarbetare som arbetar med nyanläggning, underhåll och drift av gator och trafik, park- och trädgård, byggentreprenad och markarbeten. Vi har även en egen mekanisk verkstad som servar de olika avdelningarna och deras tillhörande maskinpark.

Mark- och exploateringsingenjör

Som mark- och exploateringsingenjör jobbar du aktivt i hela samhällsbyggnadsprocessen, från planprocess till genomförande av markanvisningar, exploateringsavtal, plankalkyler samt handläggning av olika fastighetsjuridiska frågor. Arbetet spänner över flera kompetensområden - fastighetsjuridik, lantmäteriteknik, ekonomi och kommunalteknik och drivs ofta i olika projektgrupper.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022