Föräldrar

Alla omyndiga personer skall ha en vårdnadshavare och förmyndare. Det är normalt föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år.

Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för sitt barns personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Huvudregeln är att föräldrarna skall sörja för och bekosta barnets dagliga behov (försörjningsplikt). Men i det fall barnet har egna tillgångar som barnet fått exempelvis genom arv och föräldern inte själv har ekonomiska resurser, så får barnets tillgångar tas i anspråk för inköp av cykel, dator, moped eller dylikt till barnet. De tillgångar därutöver som inte används till barnet skall placeras på bank eller motsvarande i barnets namn. Förmyndaren får alltså inte sammanblanda sin egen eller annans ekonomi med barnets, t.ex. genom att sätta in barnets medel på konto i sitt eget namn. 

Föräldrar får heller inte ge bort barnets tillgångar till exempelvis ett syskon för att utjämna en eventuell orättvisa mellan barnen.

Som huvudregel gäller att föräldrarna fritt bestämmer hur barnets tillgångar skall användas till barnet. I vissa fall kan dock föräldrarnas förvaltning av barnets tillgångar övergå till särskild förvaltning. Föräldrarna måste då bland annat redovisa barnets tillgångar till överförmyndarnämnden.

Senast uppdaterad: 13 december 2023