Redovisning

Föräldrars fria förvaltning går över i så kallad kontrollerad förvaltning när barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden, genom att lämna in en förteckning över barnets tillgångar.

Fri eller kontrollerad förvaltning

Som huvudregel gäller att föräldrarna fritt bestämmer hur barnets tillgångar skall användas till barnet, med vissa undantag. Föräldrarna måste exempelvis alltid ha överförmyndarnämndens samtycke till att köpa en fastighet eller en bostadsrätt för barnets räkning.

Föräldrars fria förvaltning går över i så kallad kontrollerad förvaltning när barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden, genom att lämna in en förteckning över barnets tillgångar. Kontrollerad förvaltning innebär att överförmyndaren har en aktivare tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar. Föräldrarna skall därför årligen, före den 1 mars, lämna en redovisning till överförmyndarnämnden över förvaltningen föregående år på särskild blankett. Redovisningsskyldigheten gäller även när barnet blir ägare till fast egendom. Redovisningen granskas av överförmyndarnämnden.

Föräldrarna behöver också överförmyndarnämndens tillstånd till vissa åtgärder, t.ex. att köpa aktier. När en kontrollerad förvaltning avslutas skall en sluträkning lämnas. När förvaltningen upphör får den som fyllt 18 år möjlighet att granska förvaltningen genom att skicka ut de redovisningar som finns hos överförmyndarnämnden till den som fyllt 18 år. På detta vis försöker lagen att uppnå trygghet för barnet.

Förteckning

Föräldraförmyndare

Föräldrar, som är förmyndare för sitt barn, är skyldiga att inge en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndarnämnden, inom en månad från att tillgångarna överstiger åtta prisbasbelopp. På förteckningen ska barnets samtliga tillgångar och skulder per den dag som tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp anges. Uppgifterna ska styrkas med saldobesked från bank och undertecknas på heder och samvete av samtliga förmyndare.

Överförmyndarnämnden har också rätt att begära att föräldraförmyndare ska inkomma med en förteckning över barnets tillgångar om det av annan anledning

Förordnad förmyndare

Förordnade förmyndare, som blivit utsedda av tingsrätten, är skyldiga vid vite att inge en förteckning över barnets tillgångar och skulder inom två månader från att de blivit förordnade. På förteckningen ska barnets samtliga tillgångar och skulder per den dag förmyndaren utsågs av tingsrätten anges.

Årsräkning

Om värdet på barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp inträder kontrollerad förvaltning, vilket bland annat innebär att föräldrarna är skyldiga att redovisa barnets ekonomi i en årsräkning till överförmyndarnämnden, före den 1 mars varje år. I årsräkningen ska barnets tillgångar och skulder vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under perioden redovisas. Det samma gäller om barnet äger fast egendom samt för tillgångar som står under särskild överförmyndarkontroll.

Till årsräkningen ska kontoutdrag och årsbesked från bank bifogas.

Förordnade förmyndare, som blivit utsedda av tingsrätten, är alltid skyldiga att redovisa barnets ekonomi i en årsräkning till överförmyndaren, oavsett storleken på barnets tillgångar.

Sluträkning

Om värdet på barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp inträder kontrollerad förvaltning, vilket bland annat innebär att föräldrarna är skyldiga att årligen redovisa barnets ekonomi till överförmyndarnämnden. När barnet fyller 18 år och blivit myndigt, varpå föräldrarnas förvaltning
upphör, ska en sluträkning inlämnas till överförmyndarnämnden inom en månad från myndighetsdagen. Sluträkning lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen.

I sluträkningen ska barnets tillgångar och skulder vid årets början respektive per myndighetsdagen samt inkomster och utgifter under perioden redovisas. Till sluträkningen ska kontoutdrag och årsbesked från bank bifogas.

Förordnade förmyndare, som blivit utsedda av tingsrätten, är alltid skyldiga att redovisa barnets ekonomi i en sluträkning då uppdraget har upphört, oavsett storleken på barnets tillgångar.

Senast uppdaterad: 13 december 2023