Samtycke och tillstånd

Som huvudregel gäller att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnets bästa. För vissa större rättshandlingar krävs dock alltid även överförmyndarnämndens samtycke, exempelvis vid köp/försäljning av fastighet eller bostadsrätt, arvskifte, drivande av rörelse, lån och uttag av överförmyndarspärrade medel.

Föräldrars fria förvaltning går över i så kallad kontrollerad förvaltning när barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Den kontrollerade förvaltningen innebär att överförmyndarnämnden har en strängare tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar. Föräldrarna skall därför årligen, före den 1 mars, lämna en redovisning till överförmyndarnämnden över förvaltningen föregående år på särskild blankett. Föräldrarna behöver också överförmyndarnämnden samtycke till vissa åtgärder, exempelvis vid kapitalplaceringar.

För förordnade förmyndare, som blivit utsedda av tingsrätten, gäller samma regler som vid kontrollerad förvaltning, oavsett storleken på barnets tillgångar.

Gåva

Föräldrar får inte ge bort barnets egendom om det inte rör sig om personliga presenter. Det är alltså inte tillåtet för föräldrar att till exempel utjämna en orättvis fördelning av tillgångar som skett genom att ett barn i familjen fått tillgångar som ett annat barn inte fått del av.

Vad gäller om en omyndig vill starta ett företag?

Barn under 16 år kan inte driva rörelse.

Om ett barn över 16 år vill starta ett företag och bedriva rörelse krävs överförmyndarnämndens samtycke. Det lagliga utrymmet enligt föräldrabalken för att lämna sådant samtycke är dock relativt litet. 

Överförmyndarnämnden i Växjö kommun har en restriktiv inställning till sådana samtycken, särskilt när det gäller enskild näringsverksamhet och handelsbolag eftersom dessa innebär ett personligt ansvar för rörelsens förpliktelser och skulder. Möjligheten att få samtycke är däremot större om det handlar om kommanditbolag där det personliga ansvaret är mer begränsat.

Ansökan om samtycke avseende barn

Ansökan om samtycke avseende barn

Senast uppdaterad: 13 december 2023