Trafikbuller

Många människor i Växjö tätort bor i fastigheter som påverkas av trafikbuller som överstiger riktvärdena för god ljudmiljö. Trafikbuller kan påverka människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Växjö kommun hanterar frågor om vägtrafikbuller från kommunala vägar. Trafikbuller från statliga vägar hanteras av Trafikverket.

Vill du veta mer om buller kan du läsa informationen "Allmänt om buller" som du hittar under rubriken Relaterade dokument.

Trafikbuller vid din fastighet

Växjö kommun har gjort en kartläggning av trafikbullret i Växjö tätort (2019). Om du vill veta hur trafikbullret ser ut i ditt område tittar du i "Karta över trafikbuller i Växjö tätort". Kartan finns under rubriken Relaterade dokument.

Vill du veta trafikbullernivån vid din egen fastighet och se bullernivån utomhus vid fasaden kan du använda sökfunktionen på karta. Där hittar du också information och anvisningar om vilka bidrag för bullerskyddsåtgärder du kan ansöka om som fastighetsägare.

Alla fastigheter finns dock inte med. Om din fastighet inte finns med kan det bero på att ljudnivån inte är speciellt hög. Kartan är även begränsad till buller från vägtrafik från de större vägarna i tätorten. Buller från spårtrafik (tåg) finns inte med.

Vill du se en mer övergripande bild över bullernivåerna i Växjö tätort kan du titta i bullerkartan. , 14 MB.

Ordlista

  • dB decibel – enhet för ljudnivå
  • (A)- vägning används bland annat för trafikbuller och är ett försök att efterlikna örats uppfattning av olika frekvenser.
  • Dygnsekvivalent – förenklat: en typ av medelnivå under ett dygn.
  • Maximal ljudnivå – det högsta enskilda värdet under mätperioden.

Bidrag till åtgärder mot trafikbuller

Bidrag kan sökas av fastighetsägare vars bostadsfastighet exponeras för ljudnivåer på 60 dBA och däröver, dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad, från de vägar Växjö kommun ansvarar för. Du kan läsa mer om bidragen i dokumenten som ligger under rubriken Relaterade dokument.

Åtgärdsplan mot trafikbuller

Åtgärdsplanen är framtagen för att minska trafikbullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö och ett attraktivare Växjö. Planen gäller för perioden 2019 – 2024. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2022