Utjämningsmagasin vid Sundets reningsverk

För att i framtiden kunna ta hand om större mängder vatten ska Växjö kommun bygga ett så kallat utjämningsmagasin för spillvatten i anslutning till Sundets avloppsreningsverk. Spillvatten är det som i dagligt tal kallas avloppsvatten och kommer från dusch, toalett, handfat med mera. Arbetet startade i augusti 2023 och pågår till hösten 2024.

Påverkan under byggtiden

Under tiden som arbetet pågår kommer området där magasinet ska byggas att stängas av. Allmänheten kommer därför inte att kunna använda stigarna inne på området. Efter att utjämningsmagasinet är klart kommer vi att återställa stigarna.

Arbetet kommer att pågå inom avstängt byggområde men vid vissa arbetsmoment kan det låta från området.

Vid maximalt tre tillfällen kommer vi även att behöva stänga av Bokhultsvägen mellan avloppsreningsverket och bron till Bokhultets naturreservat. När detta kommer att ske är ännu inte bestämt men när det är dags kommer det att sättas upp skyltar på plats. Trafiken kommer då att ledas om.

Vad är ett utjämningsmagasin?

Utjämningsmagasinet kommer att bestå av ett betongmagasin på 7 000 m³ och en jorddamm på 20 000 m³ samt tillhörande teknikbyggnader och ventilkammare. Betongmagasinet är en några meter hög silo som är cirka 50 meter i diameter medan jorddammen består av en vall som omgärdar en mosse.

Syftet med utjämningsmagasinet är att vid högflöden, det vill säga vid bland annat stora mängder regn, högt grundvattenstånd, snösmältning, kunna leda avloppsvattnet till betongmagasinet och jorddammen istället för att släppa det orenat eller delvis orenat ut i Norra Bergundasjön. Det kommer även bidra till att vi inte överbelastar reningsprocessen i Sundet, vilket försämrar kvaliteten på det renade vattnet med exempelvis ökade näringsutsläpp till sjön vid högflöden. Detta är ett led av åtgärder att förbättra vattenkvaliteten i Norra Bergundasjön och på sikt få den badbar.

Betongmagasinet beräknas användas 10-20 gånger per år medan jordmagasinet uppskattningsvis kommer användas vartannat år.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023