Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny prognos från externa konsulten om byggnationen av Växjö station och kommunhus

Växjö kommun har en extern konsult, Ernst & Young, som ska granska arbetet med byggnationen av Växjö station och kommunhus. Ernst & Young ska löpande följa projektets ekonomiska utveckling och de är nu klara med sin andra prognos för 2019 om ekonomin.

Skanskas prognosrapporter ligger till grund för den externa konsultens prognos men siffrorna är endast beräkningar och kan komma att ändras. I andra prognosen är stor del av projekteringen är klar (66 procent) och flera av underentreprenörsavtalen är skrivna (71 procent), det gör prognos 2 mer tillförlitlig och har högre säkerhet än prognos 1.

Skanskas byggentreprenad blev 2017 prognostiserad till 585 miljoner plus index. Det är denna kostnad som den externa konsulten utgår ifrån. Utöver dessa 585 miljoner finns tidigare byggherrekostnader och kostnader för markköp som Vöfab gjort av Jernhusen och kommunen samt indexkostnader. Dessa ingår inte i Ernst & Youngs prognos då prognosen endast följer Skanskas kostnader gällande byggnation av Växjö station och kommunhus. Skanskas byggentreprenadkostnader, byggherrekostnader och markköp är prognostiserad till 713 miljoner plus index.

Det som tidigare ökat prognosen jämfört med 2017 års prognos på 585 miljoner är, som vi tidigare berättat, framförallt de nya fasaderna på cirka 30 miljoner kronor. Vi har tidigare även berättat om det tillägg som gjorts i form av ett garage för bland annat kommunens bilpool och verksamhetsbilar. Detta till en kostnad på 10,5 miljoner. Garaget gör att Växjö kommun i framtiden inte behöver hyra platser i ett annat garage. Justeringar har också gjorts för att bland annat höja säkerheten och tillgängligheten ytterligare samt förbättringar när det gäller cykelparkeringen.

I den nya prognosen finns en kostnad på cirka 10 miljoner på programändringar i kommunhuset, som innefattar bland annat mer belysning, toaletter och träinslag. Detta är programändringar som inte varit förankrade eller beslutade av kommunen och därav inte borde varit med i prognosen. Nu kommer dessa programändringar att granskas av kommunen för att se över behovet. Dessa poster är med i både Skanskas och Vöfabs prognos.

I prognosen finns även reducerade kostnader på 3,9 miljoner för upphandling av solceller, fasadkorg och bjälklagslösningar som gav bättre pris. I Skanskas tidigare prognos finns det en post kopplat till förlängd projekttid på 11 miljoner. Denna post har Skanska nu reducerat till 3,3 miljoner. Värt att notera är att Vöfab aldrig godkänt denna post och den är därmed inte med i Vöfabs prognos.

Skanskas prognos är nu på cirka 644 miljoner kronor. Viktigt att notera är att den nya prognosen från Skanska innehåller förlängd projekttid på 3,3 miljoner och programändringarna på 10 miljoner som inte är godkända. Vöfabs prognos är 637 miljoner. I Vöfabs prognos finns det med en riktkostnadsökning för bortgrävning av otjänliga massor på grund av att källaren blev djupare än planerat samt de programändringar på 10 miljoner som beställaren inte godkänt.

Tabell över ekonomisk prognos över Växjö station och kommunhus

Prognos 1

Prognos 2

Skanskas prognos

649 miljoner

644 miljoner

Vöfabs prognos

636 miljoner

637 miljoner

Det finns fortfarande sätt att räkna hem flera av kostnaderna, bland annat kan incitamentsuppgörelsen ge ett överskott och det finns flera kostnader i prognosen som ännu inte är godkända av kommunen. Hela projektet arbetar intensivt och ständigt med att se över alla kostnader och göra kostnadseffektivare lösningar där det är möjligt.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022