Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Överklagan om upphävt bygglov

Växjö kommuns fastighetsbolag Vöfab överklagade idag länsstyrelsens beslut om bygglovet för källaren på Växjö nya station och kommunhus, till mark- och miljödomstolen.

Bakgrunden är att Vöfab, för att kunna starta byggnationen av Växjö station och kommunhus ansökt om bygglov för att kunna börja bygga husets källare. Anledningen till att dela upp bygglovet var att hushålla med resurser och vinna tid. Parallellt har arbetet med hela byggnadens utformning fortsatt. Vöfab fick ett godkänt bygglov för källaren från byggnadsnämnden och arbetet har påbörjats.

En överklagan av bygglovet kom sedan in till länsstyrelsen som rörde byggnadens utformning. I veckan kom besked från länsstyrelsen att bygglovet ska upphävas och att ärendet visas åter till byggnadsnämnden i Växjö kommun, för fortsatt handläggning. Motiveringen är att nämndens beslut inte är tillräckligt tydligt. Beslutet från länsstyrelsen berör inte byggnadens utformning.

Länsstyrelsen har anfört att deras beslut inte går att överklaga, men Vöfab anser att så inte är fallet och överlämnar idag alltså en överklagan till mark- och miljödomstolen.

Enligt Vöfab går beslutet från länsstyrelsen inte att koppla till det som skrivs i överklagan och därför lämnar de även in en klagan över domvilla till Mark- och miljööverdomstolen. I denna klagan görs gällande att länsstyrelsen har begått ett rättegångsfel genom att ha åsidosatt förvaltningslag och att deras beslut därför ska undanröjas med anledning av domvilla och återförvisas till länsstyrelsen för ny prövning.

Senast uppdaterad: 15 juli 2019