Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Prognos 3 för byggnationen av Växjö station och kommunhus är klar

Skanskas prognosrapporter för Växjö station och kommunhus ligger till grund för en sammanställning som Växjö kommuns extern konsult, Ernst & Young, gör. Nu är prognos 3 klar.

Prognos 3 (med Skanskas avstämningsdatum den 12 juni) visar att vissa upphandlingar, bland annat trästommen, fått lägre pris än budgeterat. I Vöfabs prognos finns även reducerade kostnader på 3,9 miljoner kronor för upphandling av solceller, fasadkorg och bjälklagslösningar som gav bättre pris.

Samtidigt har vissa poster tillkommit som bland annat 1,1 miljon för ytterligare förstärkning av väggar och ökad ljudisolering av bjälklag mellan plan 2 och 3. Det gör att prognos 3 visar på en något minskad prognostiserad summa än prognos 2.

Tidigare ökade kostnader

Det som ökat prognosen jämfört med 2017 års prognos på 585 miljoner, som vi tidigare berättat, är:

  • nya fasaderna på cirka 30,6 miljoner kronor.
  • justeringar för bland annat nya myndighetskrav (5 miljoner), höjd säkerhet (2,4 miljoner). I dessa kostnader ingår även justeringar för att öka tillgängligheten ytterligare.
  • programändringar på cirka 10 miljoner, som innefattar bland annat mer belysning, toaletter och träinslag.

I Skanskas prognos finns det en post kopplat till förlängd projekttid på 3,4 miljoner. Vöfab har inte godkänt denna post och bestrider detta. Denna post är därmed inte med i Vöfabs prognos.

Förtydliganden: vad ingår i respektive kostnad?

Det cirkulerar olika summor när det gäller kostnaden av Växjös nya station och kommunhus. Här kommer några förtydliganden:

  • 585 miljoner. Riktkostnaden för Skanskas byggprojekt. Det är denna kostnad som Ernst & Young utgår ifrån i sin sammanställning då deras uppdrag är att endast utgå ifrån Skanskas prognoser gällande byggnation av Växjö station och kommunhus.
  • 713 miljoner. Här ingår Skanskas byggentreprenadkostnader (585 miljoner), Vöfabs byggherrekostnader (83 miljoner) och kostnader för markköp (45 miljoner) som Vöfab gjort av Jernhusen och kommunen. Dessa ingår inte i Ernst & Youngs sammanställning.
  • 778 miljoner. Här ingår den prognostiserade kostnaden (från prognos 2) för Skanskas byggprojekt på 637 miljoner, markköp, byggherrekostnader samt parkeringsköp (13 miljoner). Efter prognos 3 är summan istället 777 miljoner.

Prognos 3 visar en prognostiserad kostnad på 636 miljoner

Skanskas prognos är nu på 643 miljoner. Vöfabs prognos är 636 miljoner. Såväl Skanskas som Vöfabs prognos är därmed 1 miljon lägre än prognos 2. I Skanskas prognos finns de reducerade kostnaderna på 3,9 miljoner samt den förlängda projekttiden på 3,4 miljoner med. Dessa poster är inte med i Vöfabs prognos.

Tabell över ekonomisk prognos över Växjö kommun och stationhus

Prognos 1

Prognos 2

Prognos 3

Skanskas prognos

649 miljoner

644 miljoner

643 miljoner

Vöfabs prognos

636 miljoner

637 miljoner

636 miljoner


Det finns fortfarande sätt att minska flera av kostnaderna, bland annat kan incitamentsuppgörelsen ge ett överskott och det finns kostnader i prognosen som ännu inte är godkända av kommunen. Hela projektet arbetar intensivt och ständigt med att se över alla kostnader och göra kostnadseffektivare lösningar där det är möjligt.

Om prognosen

Skanskas prognosrapporter ligger till grund för den externa konsultens sammanställning men siffrorna är endast beräkningar och kan komma att ändras. I tredje prognosen är stor del av projekteringen är klar (76 procent) och flera av underentreprenörsavtalen är skrivna (72 procent), det gör prognos 3 mer tillförlitlig och har högre säkerhet än tidigare prognoser.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022