Guldbaggen 11

Tips och rekommendationer till dig som berörs av villorna inom fastigheten Guldbaggen 11. Villorna i ditt bostadsområde är unika. För att värna om den ursprungliga karaktären är det viktigt att du som är fastighetsägare lär känna din villa innan du gör förändringar.

En del av grupphusbebyggelsen i kvarteret Guldbaggen.

Byggnadsår: 1958
Arkitekt: Lennart Bergström
Bebyggelse: Radhus
Antal: 40 enplans suterränghus
Gator: Apelvägen, Hasselstigen
Kvarter: Guldbaggen
Situationsplan:
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Ursprunglig utformning

Tak: Plåttak
Fasad: Puts och liggande 3/4-tums gånger 6-tums träpanel
Fönster: Träfönster med plåtbeläggning
Grund: Bottensulor i betong
Garage: Inbyggt i villa

Fasadritningar från öster och väster.
Fasadritningar för grupphusbebyggelse i kv. Guldbaggen inom Växjö stad, Växjö kommunarkiv.

Utmärkande för denna bebyggelse

Materialvalet är tidstypiskt för 1950-talet med putsad fasad i kombination med träpanel. De har tydliga inslag av funktionalismen och modernismen genom raka linjer och horisontella uttryck. De stora fönsterbanden skapar i kombination med fasadmaterialen ett stilrent uttryck.

Ytterligare något som utmärker villorna är deras placering i förhållande till varandra samt att de följer sluttningen i naturen. Villorna är placerade i framkant på tomten med uteplats i västerläge. Framför varje villa finns en förgårdsmark som ger distans till gatan och ger dig som fastighetsägare möjlighet att sätta din personliga prägel genom exempelvis grönska eller plattsättning ut mot gaturummet. På baksidan finns en större trädgård att tillgå

Flygfoto från öster, TerraTec.

Förhållningssätt vid förändring av din villa

Villorna i ditt bostadsområde är unika. För att värna om den ursprungliga karaktären är det viktigt att du som är fastighetsägare lär känna din villa innan du gör förändringar. De rekommendationer som ges för området Guldbaggen, baserat på inventeringen och byggnadsvärderingen lyder enligt följande:

För att bevara områdets enhetliga uttryck kan ni fastighetsägare skapa en gemensam områdesförening - en förening där ni tillsammans ansvarar för arkitektur och karaktär i området och gör upp riktlinjer för förändringar av villorna. Dit kan du vända dig för tips och råd om kulör, material och tillvägagångssätt vid förändringar.

Flygfoto från väster, TerraTec.

Välj din fasadkulör med varsamhet då kulörerna påverkar varandra och närliggande omgivning. Val av samma nyans skapar harmoni och bevarar villornas enhetlighet. Är du osäker på vilken kulör du ska använda och om du behöver söka bygglov, kontakta gärna Växjö kommun för vidare information.

Val av samma nyans skapar harmoni och bevarar villornas enhetlighet.

Om du ska förändra din fasad, rekommenderas du att behålla kombinationen av puts och trä. Att byta ut träpanelen eller putsen är mindre bra exempel på fasadförändringar, eftersom det inte går att återställa till ursprung.

Kombinationen av puts och trä är utmärkande för denna grupphusbebyggelse.

Vid om- eller tillbyggnad, gör förändringar främst mot baksidan och var varsam vid förändringar på framsidan. Använd kulör och material i linje med det ursprungliga och följ den befintliga arkitekturen.

Exempel på husens utmärkande raka linjer och horisontella uttryck.

Vid byte av taket på din villa, välj i första hand plåttak. Om kulörerna på taken i området är likartade bevaras villornas samhörighet.

Fönstren är byggda i klassisk 1950- och 1960-tals stil i enkla och raka former. Se över originalfönstren och bevara dem i den mån det är möjligt. Om fönsterbyte ändå är nödvändigt, välj träfönster med tunna karmar och i ursprunglig kulör. Spröjs och fönsterluckor liksom dörrar med mycket dekorativa detaljer gör att villan ger ett gulligt intryck som inte går i linje med arkitekturstilen.

Tidstypiskt fönster i enkla och raka former.

Om du vill förändra ditt garage, tänk på att använda utformning, material och kulör i linje med det ursprungliga.

Tänk på att höga och täta plank eller staket kan medföra att villorna känns avskärmade från varandra och gatan. Glesare plank och staket eller buskage är att föredra. Lägre staket och buskage kan även bidra till en känsla av god grannsämja och gemenskap.

Sammanfattning

  • Värna om gruppbebyggelsen som helhet.
  • Bevara husformen ut mot gatan.
  • Behåll samma kulör på taket.
  • Bevara fasadmaterialet puts i kombination av träpanel.
  • Välj träfönster med tunna karmar, samt utan spröjs, foder och fönsterluckor.
  • Undvik att bygga höga plank eller staket mot gatan.

Kulturvärden

En enskild byggnad eller en hel miljö kan ha ett kulturvärde om det anses värdefullt ur kulturhistoriska, estetiska och sociala perspektiv. Det innefattar då bland annat tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (Boverket- PBL Kunskapsbanken).

Arkitekturhistoriskt värde

Den putsade fasaden i kombination med träpanel är tidstypisk för 1950- och 1960-talen. Fasaden tillsammans med de stora fönsterbanden ger villorna en stilren karaktär.

Arkitektoniskt värde

Bebyggelsen är enhetlig och området är grupphusbebyggt.

Historik

Tillbakablick på området

Norra grannhället, som senare kom att bli stadsdelen Norr, började formas redan på 1800-talet, då de första lägenheterna byggdes längs med Norra landsvägen. Två mindre villaområden vid namn Lillestaden och Skomakarstan byggdes sedan upp och bildade Nya Norr innan området började exploateras på allvar under 1950 och 1960-talen, då främst i form av enfamiljshus (Knutsson 2012).

Senast uppdaterad: 13 december 2023