Dagvattenrening

En viktig del i arbetet med att förbättra statusen i Växjösjöarna är att effektivisera dagvattenreningen, särskilt på de platser där effekterna av utsläpp är som störst.

Tillkomsten av lagunerna i Strandbjörket under 1990-talet har betytt mycket för att minska tillförseln av näringsämnen och andra föroreningar till Växjösjön. Den största källan till näringstillförsel (fosfor) i Växjösjön är dock fortfarande det dagvatten som rinner till sjön genom lagunerna i Strandbjörket. Just där gör Växjö kommun därför flera saker som tillsammans ska bidra till att vattnet som når Växjösjön blir ännu renare. Målet är att öka fosforreningen från cirka 60 procent till 85 procent.

För att reningen av dagvatten ska fungera bra behöver föroreningarna kunna sedimentera vilket innebär att partiklar sjunker till botten. Det sker i lagunerna eftersom vattnet bromsas upp när det kommer ut i de stora vattenytorna. Sedimentet bör även hindras från att grumlas upp igen, vilket till exempel undervattensväxter kan bidra till när dessa stabiliserar sedimentet. Tidigare har dessa önskvärda processer till stor del hindrats av stora bottenlevande fiskar så som karp och braxen som söker föda på mjukbottnarna.

Under somrarna 2016 -2018 tog Växjö kommun ut cirka 2000 kilo vitfisk och kräftor ur lagunerna. Även utloppet från lagunerna till Växjösjön gjordes om för att hindra omfattande återinvandring av fisk. Cirka 12 ton kalkstenskross tillsattes under 2017-2018 för att förbättra sedimentets fosforbindande förmåga. Under hösten 2017 anlades översilningsvallar som ska koncentrera sedimentationen till ytor där det lättare kan tas upp, samt att de växtbeklädda vallarna ska öka utbredningen av undervattensvegetation i dammarna. Därutöver gjordes mindre försöksplanteringar med undervattensvegetation från Växjösjön. Undervattensvegetation har nu sedan 2019/2020 börjat etablera sig ordentligt, vilket är positivt.

Sammantaget är detta viktiga åtgärder för att förbättra reningsfunktionen och få renare vatten i Växjösjön.

Detta projekt har bedrivits med statligt LOVA-stöd, förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Senast uppdaterad: 28 september 2022