Så fattas politiska beslut

Det kanske inte alltid är så lätt att veta vad som händer när du som medborgare vänder dig till kommunen i en fråga.

Det är också svårt att beskriva vad som händer eftersom det kan se olika ut beroende på vad saken gäller. Men ofta brukar det dock gå till så här:

Ärendet initieras

Om en medborgare hör av sig till kommunen, till exempel med frågor, förslag eller en ansökan, så skickas frågan först till den nämnd som ansvarar för området.

Hos nämnden initieras ett nytt ärende. Det innebär att alla handlingar som är relevanta för att kunna besluta i frågan samlas på ett ställe och förses med ett gemensamt nummer, så kallat diarienummer. Diarium är namnet på det register som förs över alla handlingar som kommer in till kommunen. Varje nämnd har ett eget diarium. Handlingarna som finns registrerade i diariet är i allmänhet offentliga och kan lämnas ut.

Beslut om vem som ska besluta

När ärendet har initierats måste Växjö kommun bestämma vem som ska fatta ett beslut. Ibland kan en anställd tjänsteperson besluta, i andra fall måste ärendet behandlas av en nämnd. I stora frågor, som till exempel principfrågor eller frågor av stor ekonomisk vikt, är det kommunfullmäktige som bestämmer. Det som styr vem som ska besluta om vad är kommunallagen och nämndernas och kommunstyrelsens reglementen och delegationsordningar.

Remittering

Ibland är det viktigt att hämta synpunkter från flera instanser innan ett beslut kan fattas. På så sätt kan flera aspekter av frågan, med fördelar och nackdelar, vägas mot varandra. Kommunen skickar då ärendet på remiss (till exempel till olika nämnder) och får tillbaka ett yttrande.

Handläggning

Handläggning innebär att en tjänsteperson på den aktuella förvaltningen sammanställer relevant information (lagar, politiska riktlinjer, ekonomiska förutsättningar och så vidare) och utifrån denna antingen själv fattar ett beslut eller lämnar sitt förslag till den beslutande instansen.

Sammanträde

Om en nämnd ska besluta i ett ärende skickas alla handlingar i ärendet ut tillsammans med kallelsen till sammanträdet. På så sätt får ledamöterna möjlighet att läsa in sig och ta ställning till de olika synpunkter som framkommit vid till exempel remittering och handläggning. När ärendet behandlas lägger ledamöterna fram sina förslag på hur nämnden ska besluta. Om det finns flera förslag vinner det som får flest röster.

Om det är kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga beslutet så ska alltid kommunstyrelsen först lämna sitt förslag. Det innebär att det kan krävas många sammanträden innan det slutgiltiga beslutet är fattat. Detta kan låta ineffektivt, men är ett sätt att säkerställa att beslutet fattas i god demokratisk ordning.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022