Berg 6:2 - Bergtäkt

Verksamheten nedan omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kravnivå: Lägre
Fastighet: Berg 6:2, Berg, Växjö kommun
Verksamhetsutövare: Svevia AB, Box 4018, 171 04 Solna
Kontaktperson: Emil Andersson, 031-65 65 94, emil.x.andersson@svevia.se

Lokalisering

Täkten ligger cirka 2,5 kilometer norr om Ormesberga och cirka 4,5 kilometer söder om Berg. Avståndet till närmaste bostadshus är cirka 1,2 kilometer. Alla tunga transporter till och från verksamhetsområdet ska ske via den specialbyggda enskilda vägen ut till väg G 298 Geboda-Svanås.

Beskrivning av verksamheten

Vid Berg bergtäkt förädlas bergmaterial till produkter för bygg- och anläggningsmarknaden. Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten.

Bergtäkten i Berg omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå, på grund av att hanteringen av sprängämnen (ammoniumbaserade) som är explosiva överstiger 10 ton vid ett och samma tillfälle. Observera dock att det inte förvaras några sprängämnen i täkten. Dessa anländer med lastbil vid sprängningstillfällena. Förutom sprängämnen hanteras också drivmedel och oljor av olika former.

Verksamhetens yttre gräns (verksamhetsområdet) utgör ett maximalt skyddsområde där tillträde för allmänheten inte tillåts i samband med sprängning. Vid sprängning kommer bland annat följande generella försiktighetsåtgärder att vidtas:

  • Närboende informeras brevledes minst 24 timmar innan sprägning.
  • Tutande varningssignal avges ca 3 min innan sprängning och följs av en lång signal när sprängningen är över.
  • En säkerhetszon ronderas innan sprängning
  • Informationsskyltar anslå där det är möligt kring täkten.

Hanterade ämnen

Sprängämnen

Sprängämnen som är baserad på ammoniumnitrat, kallade tekniska nitrat, är mycket oxiderande och kan resultera i en explosion. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart eller organiskt material kan orsaka brand. För att reducera risken för okontrollerad explosion består sprängmedlet av olika komponenter som var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således inge risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen på bergtäkten, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet "aktiveras" till sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Sammanfattningsvis förvaras inga sprängmedel i täkten, utan dessa anländer med lastbil vid sprängningstillfället på ett säkert sätt där ämnena är separerade och därmed inte är explosiva.

Oljor

De olika oljor som Svevia använder är av olika tjocklek och egenskaper, allt från lättare dieseloljor till oljor för smörjning. Oljor utvunna ur petroleumprodukter är oftast brandfarliga, men svåra att antända. Många av de tjockare oljorna, så som eldningsolja är cancerframkallande och vid förtäring kan det vara dödligt om det kommer ner till luftvägarna. Små mängde olja räcker för att förorena dricksvatten, en deciliter eldningsolja räcker till att förorena tiotusen kubikmeter vatten. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag orsakar miljöskador, framförallt för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i miljön.

Vad kan hända?

Oavsiktlig kraftig explosion

En olycka i samband med laddning och sprängning då sprängmedlet är aktiverat kan leda till en oavsiktlig kraftig explosion. Vid en sådan oavsiktlig detonering kan stötvåg och stenkast orsaka personskador och materiella skador inom ett stort avstånd från platsen för sprängning. Risken för explosion har bedömts som liten eftersom de olika beståndsdelarna i sprängämnet blandas strax innan sprängning och att det mellan sprängtillfällena inte hanteras någon explosiv vara på området. Täkterna och dess omedelbara närhet utryms innan varje sprängning.

Läckage av sprängämne/petroleumprodukt

Ett läckage av sprängämne/petroleumprodukt i samband med transport eller hantering av produkter vid laddning och sprängning kan orsaka negativa följder på mark och ytvatten på grund av sprängmedlens höga innehåll av kväve. Exempelvis kan ett utsläpp i recipienten (bäck eller dike) direkt skada vattenlevande organismer samt bidra till övergödning.

Hur agera vid olycka?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kan räddningstjänsten komma att använda varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Systemet består dels av meddelande i radio och TV, dels av sirener för utomhusvarning. Det kan även kombineras med ett textat varningsmeddelande (SMS) till de telefoner som är registrerade i det drabbade området. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett utsatt område.

Om du hör signalen agera enligt följande:

  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna påSveriges radio P4 fö mer information
  • Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599

När faran är över skall signalen "faran över" sändas.

Sirenerna för utomhusvarning provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.

Tillsyn av verksamheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket. Tillsyn av täktverksamheten utförs av Miljö- och hälsonämnden i Växjö kommun. Tillsyn rörande Sevesolagstiftningen utförs av Kronobergs länsstyrelse.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023