Bergkvara 6:1 - Bergtäkt

Verksamheten nedan omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kravnivå: Lägre
Fastighet: Bergkvara 6:1, Växjö kommun
Verksamhetsutövare: Skanska Industrial Solutions AB, 112 74 Stockholm
Kontaktperson: www.skanska. Länk till annan webbplats. 010-448 00 00

Lokalisering

Bergtäkten är lokaliserad på fastigheten Bergkvara 6:1 i Växjö kommun.

Beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bl.a. losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Hanterade ämnen

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel.

Vad kan hända?

Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur agera vid olycka?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kan räddningstjänsten komma att använda varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Systemet består dels av meddelande i radio och TV, dels av sirener för utomhusvarning. Det kan även kombineras med ett textat varningsmeddelande (SMS) till de telefoner som är registrerade i det drabbade området. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett utsatt område.

Om du hör signalen agera enligt följande:

Gå inomhus

  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges radio P4 för mer information
  • Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599
  • När faran är över skall signalen "faran över" sändas.

Sirenerna för utomhusvarning provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023