Hemmesjö 6:1 - Bergtäkt

Verksamheten nedan omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kravnivå: Lägre
Fastighet: Hemmesjö 6:1, Växjö kommun
Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
Kontakt: 08-585 510 00

Lokalisering

Täktområdet är beläget cirka 7 kilometer nordöst om centrala Växjö. Täktens omgivning består av diverse fastigheter och gårdar. Täkten ligger cirka 0,2 kilometer från väg 25.

Beskrivning av verksamheten

Täkten har varit verksam sedan 2014. Verksamheten omfattas av brytning av berg samt morän, mobil krossning och sortering. Även mottagning av entreprenadberg för krossning och sortering.

Hanterade ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.

Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner, eldningsolja för drift av asfaltverk samt mindre mängder gasol.

Hur agera vid olycka?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kan räddningstjänsten komma att använda varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Systemet består dels av meddelande i radio och TV, dels av sirener för utomhusvarning. Det kan även kombineras med ett textat varningsmeddelande (SMS) till de telefoner som är registrerade i det drabbade området. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett utsatt område.

Om du hör signalen agera enligt följande:

  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges radio P4 för mer information
  • Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599
  • När faran är över skall signalen "faran över" sändas.

Sirenerna för utomhusvarning provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023