Mer om våld

Det finns olika former av våld.

De utsatta vi möter kan ha utsatts för olika former av våld.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill" (Per Isdal).

De våldsdefinitioner som vi använder är;

Fysiskt våld

Exempelvis slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad eller slagen med tillhygge.

Psykiskt våld

Exempelvis att förövaren hotar att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme, svartsjuka.

Sexuellt våld

Exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar som man inte vill vara med på.

Ekonomiskt våld

Exempelvis att förövaren kontrollerar ekonomin eller använder partnerns pengar, manipulerar eller luras att skriva på papper.

Materiellt våld

Exempelvis att förövaren förstör ägodelar genom slag och sparkar, river/klipper sönder viktiga papper eller foton.

Latent våld

En påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet. Försätter den utsatta i samma trauma och känslor som tidigare våldstillfällen.

Försummelse

Medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck, dålig omsorg är exempel på försummelse.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Digitalt våld

Med digitalt våld menar vi när din partner/fd.partner övervakar, trakasserar eller kontrollerar dig, till exempel med hjälp av mobilen eller i sociala medier.

  • Att ta reda på dina lösenord, eller att kräva att få lösenorden som ett bevis på din kärlek/ärlighet.
  • Att logga in på dina konton till sociala medier, mejl och annat.
  • Att bestämma vem du får bli vän med eller följa i sociala medier eller vem du ska ta bort/blocka.
  • Att skriva och posta saker från dina konton eller din mobil utan lov, t.ex. låtsas att vara du.
  • Att sprida en privat/sexuell bild eller film på dig, till vänner, okända personer eller på en porrsida.
  • Att sprida rykten eller privat information om dig digitalt.
  • Att din partner laddar ned en app på din mobil för att ha koll på var du är.
  • Att fortsätta skicka sms och andra meddelanden trots att du bett hen sluta.
  • Att smygläsa dina meddelanden eller mejl.

En normaliseringsprocess

Hur våldet från början är något som aldrig ska hända igen till att till slut bli ett "normalt" inslag i vardagen. Våldsutövningen kan liknas vid en process där den utsatta i allt högre grad anpassar sig till en vardag som präglas av våld, en anpassning som ofta leder till isolering och ökat beroende av förövaren. Att det förekommer perioder utan våld gör att det går att behålla en förhoppning om att relationen ska förbättras och att övergreppen ska upphöra.

Om våldet fortsätter och blir grövre/inträffar oftare kan anpassning och normalisering bli en överlevnadsstrategi och skapa en psykologisk nedbrytningsprocess där den utsattas självkänsla och självförtroende gradvis försämras. Det är inte ovanligt att den våldsutsatta internaliserar de motiv som förövaren anger för sin misshandel. Internalisering innebär att offret tar över förövarens verklighetsuppfattning.

Begränsningen av den utsattas livsutrymme och handlingsfrihet sker gradvis och innebär att nätverket av vänner, släkt och bekanta blir allt mindre, vilket leder till att förövarens bild av relationen blir den dominerande.

Konsekvenser av våld

Många utsatta kan känna sorg, skam och tar på sig skulden för det som har hänt. Det är vanligt att också känna vrede och ilska eller förstumning och maktlöshet. Att ha blivit utsatt för våld och ha levt under svår stress kan leda till så kallat posttraumatiskt stressyndrom och kraftlöshet.

Våldet kan också orsaka en rad fysiska reaktioner som huvudvärk, magbesvär, sömnsvårigheter, ätstörningar och utmattning. Den intellektuella förmågan kan påverkas och man kan bli förvirrad och få minnesstörningar. Relationsmässiga reaktioner kan vara tillitsförlust, förändringar i sexuell aktivitet eller känslor av ensamhet och främlingskap.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024