Hemtjänst, hjälp i hemmet

Det finns hjälp att få om du på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning behöver stöd i hemmet. Det finns även information om hur du ansöker om den hjälpen.

Hemtjänst betyder att personal kommer och hjälper dig i din vardag. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får. Det här är några av de vanligaste insatserna:

Personlig omvårdnad

Beroende på dina behov kan du exempelvis få hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök och på- och avklädning.

Förflyttning

Om du har svårt att förflytta dig på egen hand går det att få stöd med förflyttning både inom- och utomhus.

Måltider - hemlevererad mat

Du kan få en mat leverat hem till dig, lunch och kvällsmat. Du kan även få hjälp att göra i ordning mat, värma mat, duka fram och lägga upp maten på tallrik.

Ansök om matdistribution

Inköp

Om du behöver hjälp att handla kan du få det men det är vi som hjälper dig i hemmet som avgör hur handlingen ska gå till. Om du har möjlighet handlar vi gärna tillsammans med dig.

Apoteksärenden

Apoteksärenden innebär att du kan få hjälp att hämta ut läkemedel från apoteket alternativt leverans av Apodos.

Städ och tvätt

Du kan få hjälp med både städ och tvätt.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan till exempel användas om du skulle falla och inte kan ta dig upp.

Om trygghetslarm

Digital tillsyn med kamera

Digital tillsyn innebär att en trygghetskamera sätts upp i ditt hem. Kameran används för att göra tillsynen via dator, istället för en fysisk tillsyn av nattpatrullen. Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs. I övrigt är den alltid avstängd.

Om digital tillsyn med kamera

Annat stöd

Det finns även annat stöd beroende på dina behov, exempelvis promenader, social kontakt eller stöd och hjälp nattetid.

Fast omsorgskontakt

Du som har hjälp, stöd, vård och omsorg av Växjö kommun erbjuds att få en fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten kan till exempel vara den som deltar i planeringar, håller ordning i omvårdnadspärmen eller läkemedelsskåpet och informerar dig och dina närstående om eventuella förändringar. Den fasta omsorgskontakten är också en person du kan vända dig till för att få information.

Din fasta omsorgskontakt ska bidra till trygghet samt hjälp, stöd och omsorg enligt dina behov. Det här är några saker som kan ingå i uppdraget:

  • Regelbunden kontakt med dig och dina närstående
  • Bistå med information och kontaktuppgifter så du vet vart du ska vända dig med olika frågor gällande din vård och omsorg, till exempel fysioterapeut, sjuksköterska eller biståndshandläggare
  • Tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan. Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan dig och den som utför dina vård- och omsorgsinsatser om hur de ska utföras
  • Informera och introducera nyanställda och vikarier om dig och dina behov

Genomförandeplan

Du och din fasta omsorgskontakt planerar hur dina insatser ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen som detaljerna kring när och hur du får din insats står.

Uppföljning av planen sker en gång per år och vid behov.

Kontinuitet

Kontinuitet betyder att vi så långt det är möjligt strävar efter att du ska få hjälp av samma personer. Den hjälp du får följer vi upp regelbundet. Växjö kommun har ett mål på att det ska vara max 12 personal per omsorgstagare för att det ska vara en god kontinuitet.

Digitala lås

Genom digitala lås kan vi erbjuda en tryggare och effektivare hantering av nycklar till dig som har trygghetslarm eller hemtjänst i kommunen. Den digitala nyckeln ser ut och fungerar som en traditionell nyckel men ger oss möjlighet att behörighetsstyra vilka lås respektive medarbetare ska ha tillgång till, och att nyckeln endast är möjlig att använda under ett arbetspass.

Ditt hem - vår arbetsmiljö

Dtt hem är personalens arbetsplats. Det är viktigt att personalen arbetar under trygga och säkra förhållanden. Vi kan därför behöva ställa krav på ditt boende så att du eller personalen inte ska skada er.

Det kan finnas behov av att anpassa ditt hem för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Arbetsterapeuten i kommunen kan ge dig råd vad du behöver för hjälpmedel och utrustning och se till att du får det installerat i din bostad. Ommöblering eller annan anpassning i bostaden kan också bli aktuellt. Har du önskemål om hjälpmedel hjälper vi dig med vart du ska vända dig.

Om du röker är det viktigt att tänka på att inte utsätta personalen för tobaksrök. Har du pälsdjur är vi tacksamma om du har ditt husdjur i ett annat rum under tiden vi hjälper dig.

Din adress ska vara utmärkt med ett väl synligt husnummer. Det är också viktigt att utebelysningen är tänd och att gång fram till bostaden är skottad under vinterhalvåret.

Växjö kommun ansvarar för sjukvård och rehabilitering i hemmet. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, omvårdnadsmedarbetare, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Om hemsjukvård i hemmet

Om rehabilitering i hemmet

Ansök och beslut om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Handläggarna når du via Växjö kommuns kontaktcenter på 0470- 410 00.

Du kan också ansöka om hemtjänst via en e-tjänst.

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Du som är 65 år eller äldre kan ansöka om trygghetslarm och matdistribution med hjälp av så kallad förenklad biståndsbedömning. Då får din ansökan en förenklad hantering utan att handläggaren gör en utredning. Du kan fylla i en blankett och den används sedan som underlag för beslut om insatser. Du kan även göra din ansökan muntligt.

Du som är 75 år eller äldre kan dessutom ansöka om städ, tvätt och inköp via samma förenklade bedömning. Då fyller du också i en blankett som fungerar som underlag för beslut om vilken slags hjälp och stöd du får. I denna ansökan finns det ett maxtak för hur ofta du får insatsen, men du kan välja att få insatsen mer sällan än det föreslagna max antalet. Du kan inte överklaga beslutet.

Du skickar blanketten till Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö.

Ansök om trygghetslarm, matdistribution, städ, tvätt och inköp via förenklad handläggning

Du kan välja om av vem du får hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen eller privata utförare. Vilka valmöjligheter du har beror på var du bor och vilken hjälp du har blivit beviljad. Du väljer genom att fylla i en blankett som du får av handläggaren. Blanketten heter Välj hemtjänstleverantör.

Gör du inget val väljs utförare åt dig genom en på förhand bestämd turordning.

Information och kontaktuppgifter till kommunal hemtjänst

Information och kontaktuppgifter till privata utförare

Välj hemtjänstleverantör

Du kan byta utförare

Om du har valt vem som ska ge dig hjlälpen men vill byta utförare kontaktar du din handläggare på kommunen. För att byta utförare till nästa månad ska du ha pratat med handläggaren senast den 20:e samma månad.

De flesta insatser inom omsorgen behöver du ansöka om. Det är ditt behov som styr vilka insatser du har rätt till. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Så här går en ansökan till

Du gör en ansökan om insatser

För att få insatser behöver du ansöka om det hos en biståndshandläggare. Du kan skicka in din ansökan via e-tjänst eller blankett. Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter på 0470-410 00, som ser till att du kommer i kontakt med rätt person eller får en blankett hemskickad. När du ansöker om insatser kan du behöva skicka in intyg från läkare, arbetsterapeut eller liknande.

En god man, förvaltare, vårdnadshavare eller ett ombud med fullmakt kan också ansöka åt dig. Om du har ett beslut sedan innan och vill komplettera eller utöka dina insatser ska du ta kontakt med din biståndshandläggare. Om det behövs gör handläggaren en ny utredning innan du får ett nytt beslut med dina insatser.

Handläggaren gör en utredning

En handläggare går igenom din ansökan och sammanfattar det i en skriftlig utredning. Handläggaren gör också en bedömning av din ansökan utifrån dina individuella behov. Det brukar normalt ta cirka två veckor att få svar på en ansökan om hemtjänst.

Du får ett beslut om stöd

När utredningen är klar får du ett beslut med vilken eller vilka insatser du har rätt till. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. I ditt beslutsbrev kan du läsa hur du gör för att överklaga.

Du väljer utförare

Om beslutet innebär att du har rätt till stöd har du rätt att välja vilken hemtjänstleverantör som du vill ska hjälpa dig. Handläggaren hjälper dig med vilka leverantörer och boenden du kan välja mellan.

Ditt beslut följs upp

Ditt beslut om insatser följs upp regelbundet eller om du får förändrade behov. Om du behöver mer eller mindre stöd behöver du meddela det till din handläggare som då gör en ny utredning av dina behov och vilket stöd du har rätt till.

Avgift för hemtjänst

Du betalar en avgift för hemtjänst. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Du betalar via faktura som kommer en gång i månaden.

Det här kostar vård och omsorg

Du kan redan nu få en första uppskattning av din avgift för hemtjänst med hjälp av en e-tjänst.

Vård och omsorgsavgift - preliminär beräkning

Personalkontinuitet

Växjö kommun har en genomsnittlig personalkontinuitet på 13.

Med personalkontinuitet menas att omsorgstagarna ska få träffa samma personal i så stor utsträckning som det är möjligt. Kontinuiteten mäts på en fjortondagarsperiod.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024