Förstudie (planprogram)

Förstudie tas fram när vi behöver ta ett helhetsgrepp om exempelvis en stadsdel. Planprogrammet visar vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Det görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, infrastruktur och grönytor.

I vanliga fall tar vi fram en förstudie om området för planen är stort och påverkar många människor på ett eller annat sätt. Till exempel undersöker vi hur naturen och trafikmiljön påverkas om vi bygger ett stort bostadsområde. I ett uppdrag om att ta fram ett planprogram undersöker vi bland annat kulturmiljö, friluftsliv och naturmiljö.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022