Yrken inom barn- och elevhälsa

Kurator

Som kurator på skolorna ingår du i elevhälsoteam och arbetar tillsammans med bland annat specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, psykolog och rektor. Du arbetar med olika typer av samtal, främst råd- och stödsamtal, men även motivations-, kris-, konflikt- och kränkningssamtal. Arbetsuppgifterna riktar sig till både individ-, grupp- och organisationsnivå.
Som kurator har du även ansvar för att följa upp elevernas psykosociala trivsel samt arbeta förebyggande och med akuta insatser kopplade till skolornas olika planer. Du ska även kunna handleda arbetslag och elevresurser som är kopplade till elevgrupper och/eller specifika elever. I kuratorsrollen ingår även kontakt och samarbete med samhällets övriga stödinsatser.

För att arbeta som kurator behöver du ha en socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildningen till socionom är en universitetsutbildning. Vill du studera i Växjö kan du läsa mer om socionomutbildningen på Linnéuniversitet.

Skolsköterska

Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och är ett stöd för enskilda elever och vårdnadshavare. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Bland annat arbetar du med hälsosamtal och hälsokontroller. Du samverkar med övriga personalgrupper på skolan i frågor som bland annat rör elevernas närmiljö och skolans värdegrund. Du arbetar även med gemensamma frågor för skolsköterskor tillsammans med kollegor i närhetsområdet för att utveckla och driva det hälsofrämjande arbetet på skolorna.

För att arbeta som skolsköterska behöver du vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Vill du studera i Växjö kan du läsa mer om utbildningen till distriktsköterska på Linnéuniversitet

Psykolog

Som psykolog ingår du i elevhälsoteam tillsammans med andra professioner såsom specialpedagog och skolkurator. Arbetsuppgifterna riktar sig mot individ, grupp och organisation och innebär observationer, samtalsstöd, konsultation, handledning, metodutveckling och rådgivning. I arbetet ingår även psykologutredning av enskilda barn vid pedagogiska frågeställningar, och samverkan med både interna och externa aktörer.

För att arbeta som psykolog krävs att du är legitimerad psykolog. Det finns även möjlighet att göra sin PTP hos oss. Vill du studera i Växjö kan du läsa mer om psykologutbildningen på Linnéuniversitet.

Speciallärare och specialpedagog

En speciallärare/specialpedagog ingår i elevhälsoteamet som tillsammans med rektor, skolsköterska, skolpsykolog och kurator och arbetar med elevhälsofrågor i ett helhetsperspektiv. Men också på individnivå. En speciallärare har fokus på eleverna och undervisning medan en specialpedagog har fokus på att undanröja sådant som försvårar eller hindrar barns/elevers lärande och utveckling i olika lärmiljöer. Som speciallärare/specialpedagog arbetar du nära läraren och kan ha en handledande roll och utföra utredningar.

Som speciallärare kan du ha inriktning på språk-, skriv-, och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning.

Som specialpedagog arbetar du förebyggande, med att genomföra pedagogiska utredningar som ser barnet och dess situation på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Utbildningarna som speciallärare eller specialpedagog är universitetsutbildningar på fortsättningsnivå. Vill du studera i Växjö kan du läsa mer om utbildningarna till speciallärare/specialpedagog på Linnéuniversitet.

Senast uppdaterad: 10 december 2021