Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Om tillgångarna i ett dödsbo inte räcker till begravning, kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till en enkel men värdig begravning i Sverige. Begravningskostnaderna ska prioriteras före andra räkningar och skulder som dödsboet har.

Eventuell rätt till ekonomiskt bistånd för begravningskostnader bedöms utifrån dödsboets ekonomi.

Om den avlidne är ett omyndigt barn är det föräldrarnas ekonomi som prövas när rätten till bistånd till begravning ska utredas.

Äkta makar och sambos är underhållsskyldiga mot varandra. Det innebär att den efterlevande makes/makas/sambos inkomst- och förmögenhetsförhållanden beaktas vid bedömningen av dödsbos rätt till ekonomiskt bistånd till begravning.

Utbetalning av försäkringar

Innan ansökan görs ska dödsbodelägarna kontrollera om det finns någon försäkring som utbetalas till dödsboet. Det kan till exempel vara försäkring från arbetsgivare, fackförbund eller försäkringsbolag när det gäller livförsäkring och begravningsförsäkring,

Om ett dödsfall orsakats av arbetsskada, arbetssjukdom eller olycksfall i samband med arbetet, kan dödsboet efter den avlidne ha rätt till begravningshjälp från Pensionsmyndigheten. Även när dödsfallet inträffat vid exempelvis totalförsvarsplikt, studier eller arbetsmarknadsprogram, eller om den avlidne var intagen på kriminalvårdsanstalt eller liknande, kan begravningshjälp vara aktuell.

Kostnader för begravning ska prioriteras

Begravningskostnaderna ska prioriteras före andra räkningar och skulder som dödsboet har, exempelvis hyra, elräkning och fakturor från vården. Betala därför inga fakturor i den avlidnes namn eftersom alla tillgångar i dödsboet ska gå till kostnaden för begravningen i första hand. Se också till att avsluta alla betalningsuppdrag, till exempel autogiron, på den avlidnes samtliga konton.

Vem kan ansöka?

Det är dödsboet, det vill säga dödsbodelägarna, person med fullmakt från dödsbodelägarna, eller annan behörig person, som kan ansöka om ekonomiskt bistånd till begravning.

Till vad beviljas bistånd?

För dödsbon som saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd beviljas till kostnader för en enkel och värdig begravning med max 50 procent av prisbasbeloppet Länk till annan webbplats. inklusive kostnader för gravsten.

Det kan omfatta kostnader för:

  • en dödsannons
  • viss blomdekoration
  • enklare förtäring för en mindre krets anhöriga
  • transport till gravplats
  • gravsten/inskription
  • begravningsbyråns arvode.

Merkostnad för att begrava den avlidne på annan ort (till exempel kostnad för bårbil/transport) i eller utanför Sverige ingår inte i rätten till ekonomiskt bistånd. Begravningskostnad som överstiger den kostnad som skulle beviljats om begravningen ägt rum på hemorten godtas inte.

Så går utredningen till

Vid ansökan ska dödsboets samtliga tillgångar redovisas genom underlag exempelvis från dödsboets bank och från Skatteverket.

Handläggaren utreder ansökan och gör en ekonomisk prövning för att se om det finns grund för att bevilja ekonomiskt bistånd. Om ansökan inte är komplett blir handläggningstiden längre.

Det är det sökande dödsboet som ska visa att det finns ett behov av bistånd och lämna in begärda handlingar. Dödsboet ansvarar också för att lämnade uppgifter i ansökan är korrekta och fullständiga.

En ansökan om ekonomiskt bistånd resulterar alltid i ett beslut samt information om hur ett eventuellt överklagande går till.

Ekonomiskt bistånd mot återkrav

Bistånd till begravningskostnader kan beviljas med villkor om återbetalning.
Det innebär i korthet att om dödsboet får ytterligare inkomster eller tillgångar efter ansökan, till exempel skatteåterbäring, finns det en skyldighet att återbetala det beviljade biståndet efter förmåga.

Om dödsboet får ytterligare inkomster eller tillgångar, har dödsbodelägarna en skyldighet att informera handläggaren om detta.

Ansök om bistånd till begravningskostnad

Kontakta dödsbohandläggarna på telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter) om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad eller om du har andra relaterade frågor.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024